همسفران نمایندگی رشت http://rasht-h.mihanblog.com 2020-02-19T13:56:24+01:00 text/html 2020-02-18T04:30:17+01:00 rasht-h.mihanblog.com فاطمه آجاک جلسات خصوصی همسفران روزهای دوشنبه کنگره 60 نمایندگی گیلان http://rasht-h.mihanblog.com/post/409 <div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">جلسه یازدهم از دوره هجدهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60 نمایندگی گیلان روز دوشنبه مورخ 98/11/28 با دستور جلسه </span></font><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><font size="3">"وظایف راهنما و رهجو" با استادی خانم زهرا، نگهبانی کمک راهنما خانم مریم، دبیری موقت خانم شیدا راس ساعت 15 آغاز به کار نمود.</font></span></span></div><div align="center"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><font size="3"><br></font></span></span></div><div align="center"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><font size="3"><img src="https://up.c60.ir/repository/49753/98-11-7/140.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></span></span></div> text/html 2020-02-17T14:40:14+01:00 rasht-h.mihanblog.com فاطمه آجاک گزارش تصویری از مراسم اهدای شال کمک‌راهنمای تازه‌واردین http://rasht-h.mihanblog.com/post/408 <div align="center"><font style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: right;" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">مراسم پیمان و اهدای شال کمک راهنمایان تاز‌ه‌واردین آقایان مسافر امیر، مسافر مهدی و همسفر خانم سمیه در روز دوشنبه تاریخ 98/11/28&nbsp;</font><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: right;">با حضور</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: right;">&nbsp;آقای مهندس و دیده‌بان محترم سرکار خانم آنی کماندار و دیده‌بان محترم راهنمایان تازه‌واردین آقای علی اشکذری</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: right;">&nbsp;در نمایندگی آکادمی برگزار گردید.</span></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: right;"><br></span></font></div><div align="center"><div align="center"><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: right;"><img src="https://up.c60.ir/repository/49753/98-11-7/3%20%281%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></font></div></div><br><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: right;"></span></font></div> text/html 2020-02-07T07:07:49+01:00 rasht-h.mihanblog.com فاطمه آجاک فعالیت های ورزشی همسفران نمایندگی گیلان http://rasht-h.mihanblog.com/post/406 <div align="center"><div align="center"><font size="3">فعالیت های ورزشی همسفران</font> <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">نمایدگی گیلان روز جمعه مورخ 18-11-98 در بوستان ملت رشت</span></div><div align="center"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><br></span></div><div align="center"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><img src="https://up.c60.ir/repository/49753/98-11-7/25.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></div></div> text/html 2020-02-04T09:39:08+01:00 rasht-h.mihanblog.com فاطمه آجاک مصاحبه با همسفر شبنم از لژیون سوم http://rasht-h.mihanblog.com/post/405 <div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">با دوری از ضد ارزش ها و رفتن به سمت ارزش ها و قرار گرفتن در صراط مستقیم، معجزات خداوند رخ می دهد.</font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="https://up.c60.ir/repository/49753/98-11-7/%D8%B4%D8%A8%D9%86%D9%85.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div> text/html 2020-02-03T15:17:38+01:00 rasht-h.mihanblog.com فاطمه آجاک جلسات خصوصی همسفران روزهای دوشنبه کنگره 60 نمایندگی گیلان http://rasht-h.mihanblog.com/post/404 <div align="center"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">جلسه دهم از دوره هجدهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60 نمایندگی گیلان روز دوشنبه مورخ 98/11/14 با دستور جلسه ی ( OT) با استادی خانم مریم ، نگهبانی کمک راهنمای محترم خانم مریم ، دبیری خانم زهرا راس ساعت 15 آغاز به کار نمود .</span></div><div align="center"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><br></span></div><div align="center"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><img src="https://up.c60.ir/repository/49753/98-11-7/22.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></div> text/html 2020-02-03T14:35:27+01:00 rasht-h.mihanblog.com فاطمه آجاک جلسه کمک راهنمایی همسفران نمایندگی گیلان http://rasht-h.mihanblog.com/post/403 <div align="center"><span style="orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); float: none; display: inline !important;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#222222">جلسه کمک راهنماها و مرزبانهای همسفران نمایندگی گیلان روز دوشنبه مورخ 98/11/14 راس ساعت 14 آغاز به کار نمود.</font></span></div><div align="center"><span style="orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); float: none; display: inline !important;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#222222"><br></font></span></div><div align="center"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><img src="https://up.c60.ir/repository/49753/98-11-7/17%20%281%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></div> text/html 2020-01-31T11:33:07+01:00 rasht-h.mihanblog.com فاطمه آجاک فعالیت های ورزشی همسفران نمایندگی گیلان http://rasht-h.mihanblog.com/post/402 <div align="center"><font size="3">فعالیت های ورزشی همسفران</font> <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">نمایدگی گیلان روز جمعه مورخ 11-11-98 در بوستان ملت رشت</span></div><div align="center"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><br></span></div><div align="center"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><img src="https://up.c60.ir/repository/49753/98-11-7/17.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></div> text/html 2020-01-31T07:20:05+01:00 rasht-h.mihanblog.com فاطمه آجاک تولد همسفران http://rasht-h.mihanblog.com/post/401 <div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">پنجمین سال آزادمردی کمک راهنما محترم مسافر محمد و راهنمای تازه واردین همسفر خانم هانیه در نمایندگی گیلان برگزار گردید.</font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="https://up.c60.ir/repository/49753/98-11-7/9.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom">۹</font></div> text/html 2020-01-28T05:05:12+01:00 rasht-h.mihanblog.com سپیده جهانی جلسات خصوصی همسفران روزهای دوشنبه کنگره 60 نمایندگی http://rasht-h.mihanblog.com/post/398 <font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جلسه نهم از دوره هجدهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60 نمایندگی گیلان روز دوشنبه مورخ 98/11/7 با دستور جلسه ی ( نظم ، انضباط و احترام در کنگره 60) با استادی خانم شبنم ، نگهبانی راهنمای محترم خانم مریم ، دبیری خانم زهرا راس ساعت 15 آغاز به کار نمود .</font><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/49753/98-10-2/500.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><br></div></div> text/html 2020-01-27T11:46:31+01:00 rasht-h.mihanblog.com فاطمه آجاک گزارش تصویری از مراسم اهدای شال کمک‌راهنمای تازه‌واردین http://rasht-h.mihanblog.com/post/400 <div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">مراسم اهدای شال کمک راهنمای تازه واردین همسفران خانم لعیا، خانم فاطمه ،خانم هانیه و مسافر آقای علیرضا توسط آقای مهندس و با حضور دیده بان محترم سرکار خانم آنی کماندار و دیده بان محترم راهنمای تازه واردین، جناب آقای علی اشکذری، روز دوشنبه تاریخ&nbsp; 98/11/7 در نمایندگی آکادمی برگزار گردید.</font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="https://up.c60.ir/repository/49753/98-11-7/1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div> text/html 2020-01-25T05:52:47+01:00 rasht-h.mihanblog.com فاطمه آجاک اخبار تولد http://rasht-h.mihanblog.com/post/396 <div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">روز پنجشنبه 98/11/10 پنجمین سال آزادمردی کمک راهنما مسافر محمد و همسفر هانیه را در نمایندگی گیلان جشن خواهیم گرفت</font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="https://up.c60.ir/repository/49753/98-10-2/98_11_4/%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">از طرف اعضا کنگره 60 نمایندگی گیلان این&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">تولد فرخنده و مبارک را به این عزیزان و راهنماهای&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">محترمشان تبریک و شادباش عرض نموده</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">و آرزوی موفقیت روز افزون را برایشان خواستاریم</font></div><br class="Apple-interchange-newline"><div align="right"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">ثبت: همسفر فاطمه</font><br></div></div> text/html 2020-01-24T09:02:41+01:00 rasht-h.mihanblog.com فاطمه آجاک نمونه سوالات آزمون داخلی http://rasht-h.mihanblog.com/post/397 <div><br></div><div align="center"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">نمونه سوالات آزمون داخلی همسفران نمایندگی گیلان</span></div><div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">منبع: کتاب چهارده مقاله، امواج بازدارنده ذهن ، ازفرمانبرداری تا فرماندهی ، </span><font size="3">طلب ظلم (۱و۲) ، کلسیم ، وادی 6/7</font></div><div><font size="3"><br></font></div><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEBLAEsAAD/4Q7LRXhpZgAASUkqAAgAAAACABIBAwABAAAAAQAAADIBAgAUAAAAJgAAADoAAAAyMDExOjA1OjMwIDEzOjM4OjAwAAMAAwEDAAEAAAAGAAAAAQIEAAEAAABkAAAAAgIEAAEAAABfDgAAAAAAAP/Y/+AAEEpGSUYAAQEAAAEAAQAA/9sAQwAGBAUGBQQGBgUGBwcGCAoQCgoJCQoUDg8MEBcUGBgXFBYWGh0lHxobIxwWFiAsICMmJykqKRkfLTAtKDAlKCko/9sAQwEHBwcKCAoTCgoTKBoWGigoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgo/8AAEQgAeACgAwEiAAIRAQMRAf/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29/j5+v/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29/j5+v/aAAwDAQACEQMRAD8A+p6KKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKjuJ4raB5riRIokG5nc4AHuaG7asG7askoryvxD8VPLumi0O3ikiXgzTg/MfZQRx9a4+f4l+LNX1CPTtEdGvJm2qsEKnB/HP59q8qWcYfn5IXk/JHmSzahzckLyfkfQlFVtNFyNOtRflDeCJRMUOV34G7HtnNWa9RO6PSWoUUUUxhRS0UAJRS0UAJRS0UAJRS0UAJRS0UAJRS02R0ijaSRlRFBZmY4AA7mgCG9u4LG0lubuVYoIl3O7HgCvBvHnjO48R3Jhg3Q6ZGfkizy/+03+Han/Ebxk/iG9NtZsU0uFvkHTzT/eP9BXnGq3xQGGI/MfvEdvavkczzKWKl7Ci/d6vv/wPzPl8xx8sTL2NF+718/8AgC3t3LcTrZ2KtJLIwQBBksTwFFfRHwr8Cw+E9LE90qvrFwo86Tr5Y/uKfT1Pc/hXJ/ArwOIIk8SapF+9cf6HGw+6veT6nt7c9xXtFenlOXqjFVZLV7f5noZZgVSj7SS16CUUtFe2ewJRS0UAFFFFABRRXmvxA8Qa94f8QB5LmW28PSwgxz21tE7JMDyjmVgBkcg+xoA9Korwef4mRA/8jFrRPos2kx/oWJqI+PJLnIhvPEk+ehF3B/7RgagD32ivHfBHj3xBBLND4isL6+09VJhuINOumuB6B/3CI3fkY+hr0fw74r0TxDZyXOlahDKsX+uRjseHHUOpwV/EUAbdFYMHi/QJ7s20eqW5lzjkkKfox4P51ughgCCCD0IrOnVhU+CSfoRCrCp8DT9Ba8g+L3i/zHfQtOk+Rf8Aj6kU9T/c/wAfy9a7H4k+KV8N6KRAw/tC5ykA/u+r/h/PFfOlxcYDzSsWPLMSckmvCzrHuC+r093v/l8zxc3xrivq9Pd7/wCRDqF19ni+U/vG+6P61sfCjwe/i3xCGulY6ZakSXLf3/RM+p/lmuUt4bnV9Tht7aMy3Nw4jjQdyTgCvrPwP4bt/Cvh2206DDSAb55AP9ZIep/oPYCuTKsD7SV5bLf/ACOXLcH7SV5bLf8AyN2NFjRUjUKigBVAwAPSnUUV9YfThRRRQAUUUUAFFFFABXM/EXwvH4u8KXemMQk5/eW8h/5Zyr90/wBD7E101FAHhP8AwsTV/DkMen6pb+DbDUbdBHOZdQO4uByTHFGcE9cZqD/hbmsXJ22ur+HWPpZaZfXJ/koNWfipZt4G8faf43tLZZ7C5YW+owlQc5wAwz0JA6+qj1r1hPFXh5bCC7bWNOht5kEiNJcImVIyOCaAPIB4x8aXv/Hvc+IZM/8APn4UCr/31LL/AErB1TRvEVzdXGuaxpup7gojNzeWsEMhXvuEPb/ezivY7/4reB7HPn+JbBiO0LGX/wBBBrn7v47eCWLQ2r6hqRYYKW1mzbh9GxXNi8N9ZpOlzNX7HPisP9YpOne1zxDUNWYExWxxjgv/AIVr+BvH2q+GdThZrme504tia2dywK9yueh+lcr4meODXp7mw0vVdP0O6kLWyahbmNk6EhT3UE+vAxUFfK+xlgalo6NdT5r2UsHO0dGjsvGHiqXxN4guL5yViJ2Qxn+CMdB9e59zXM6hcGRhGp+VevuapoWSTI6EfrWt4V0WfxF4gstMt8hp3wz/ANxRyzfgM1lyOrV5nq3+ZnyOpU5nq2et/s/eE8CTxJex8nMVmGH4M/8A7KPxr26qum2dvpun29lZoI7eCMRxqOwAxVrNfY4agqFNQR9Vh6Ko01BBRRRW5uFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAGb4i0Sx8Q6Pc6ZqkRktLhCjgHB+oPYjqDXzt4rtPhT4H1240m48L6tquoQbAczMysWUMMfOM9R/DX03Xgv7R3hOTybfxVpYZLyxIE7Jw2zOQ/1U8/Qn0oAwNP8SK2P+EV+Cqf7M1zb5/UoP510NvqfxivECad4d0DQ4T03bePw3N/Kux+E/jePxd4ZjmkKrqEGIrpB2bH3gPQ9fzHausubgqD1oA8O8VeA/iP4j0qSTxR4i067S2Vp4rOCEfM4U8AhVwT0715Fp0peHY33k4/CvrHUdQnRT5S8+9fPnjHwncadqM2o2cbNayOzyoB/q8nJx/s/wAq8nM8M6keeK2PMzHDua54rY5uu58MeAdZ1bQE1zRNYk0rUo5SbXbkCRRwckcgE5H4Hg1R8GeFLjWpknmhk+xA+hHme2fSvdNJs5be3jiRVjiQBVRRgAelc+WYOXMq01p0/wAzDLsJLm9tPboea6T8Y/EHhK9j0z4laTJjO1b+3UfP74+634YPtXs/hvxRpPiSyF1ot/Ddxd9jfMnsynkfiKztR0Sy1iye11O2iuYHGGSRQwP514/4j+DOo6HeHVvh5qU1ncJ8wtmkI/BX/ocj3r3j2j6MWWpFevnHwx8bdV0O+GkfEPSpo504NxHHtf6lejD3XH0Ne6eHPEOleIrIXWi30N3D38tuVPoy9VPsaAN0HNLUS08UAOooooAKKKKACiiigAqjq9lFfWU1vOiyRSqUdWGQQRgg1epCMjFAHyBBLd/CT4nSwt5jaax5H/PW3Y8H3Zf5j3r6hsJYNRsobm2kWWGVA6OpyGBGQRXn37QHgw694cN/ZRbtRsMyxgDl0/iT8QMj3AryP4d/GOfwdoD6bPZjUEVt1tum2eWD1U8HIzyPqaAPp97FD1UGozp0f9xfyr5q1D47eMdZmNvolpBAx+6trbGWT/x7P8qrL4e+LHjL/j8/tJIH6/bJzEg/4Bn/ANloA+hdV13w5omRqWrWFsy/wNKu/wD75HP6VxmsfGzwfp25bRru/cdPJi2L+bkH9K4/RP2c9Sn2vrmuRwjvHaxlj/30cfyr0PQfgN4O03a1zbT6hIP4rmUkf98rgfpQB5tqX7QWoXMnk6BoUKu3C+azTMf+Art/rVVb/wCMfi7i3hvrK3fuFW0UD68Mf1r6V0jw1pGjxeXpmnWlonpDEqfyFaUpht4mkldI41GSzEAAfWgD5m074CeJNVmFx4l1+ON25bZunc/8CbH9a9e+GXw003wF9rewuLq4nuwglknYH7ucYAAx1NS+IPiv4O0TcsurxXUy/wDLOzHnE+2R8o/EivMvEf7RyJuTQdHA9JbyT/2Rf/iqAPoYChXQuUDKXUAlc8ivjq5+InxF8aytDpkuoOjHBj06IxIv1ZecfU1APB/xJ8Mka/b291FOOXNtNvmA9WAJ3D259xQB9n0V84+Av2hmDJZ+MbQsR8pu7dcMP9+Pof8AgOPpXvega9pfiGxF3ot9BeW56tG2Sp9GHUH2NAGnRRRQAUUUUAFFFFAEc8KToUkGQa8+tvgz4Kg1Ca8bSUmllkMhWZi6Ak5wFzjH4V6LQTgZNAGdpuiabpkIi0+yt7aMdFijCj8hWgFUdABXgPjz48Xul61qOlaLpEAks53t2uLmQuGKkgkIMY6eteQeIPit4u8QSGGbV7va52iC0/cqfbC4J/HNAH2JrvinQtAUnWNWs7QgZ2SSjefovU/lXmviH9oDw3YBl0m2vNSkHRseTGfxbn/x2vAtC+HXjPxE4eDS5beNzkzXf7v8cH5j+Ar03w3+zo0hSTxFq0jnvFartH/fTZz+QoA5/wAR/tBeJb7cmmi002M9PJTzH/76bj8gK5OO08eePJlk8jVdRRjkS3LsIx9CxCj8K+pPDPwr8K+H9jWmlQNMv/LWUeY+fq2cfhXbQ20UQwiKPwoA+XvDn7Pms3u19f1SK1Q9Yrdd7fmcAfka9V8M/BHwjo2x5bH7dMv8d2fM/wDHfu/pXqVFAFSy060soljtoI4o1GAqKAB+FWGjRlwVBFPooA81+IXwh8PeLlknMP2PUT0uYAAxP+0Ojfjz7189694N8bfC/UTqFjLcPbR9L2zJGF/217D2OR719nVHNDHMhWVQynsaAJKKKKACiiigAooooAKZMpaMgUUUAfJ/7QXhNtG8RDXLZCLS/bbPgcJN6/8AAh+oPrWv+zjq2lfb59HvbW2jv3zLb3HlgPKP4kJ6kjqPbPpRRQB9LwRRog2KKloooAKKKKACiiigAooooAKKKKAP/9n/4gxYSUNDX1BST0ZJTEUAAQEAAAxITGlubwIQAABtbnRyUkdCIFhZWiAHzgACAAkABgAxAABhY3NwTVNGVAAAAABJRUMgc1JHQgAAAAAAAAAAAAAAAAAA9tYAAQAAAADTLUhQICAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABFjcHJ0AAABUAAAADNkZXNjAAABhAAAAGx3dHB0AAAB8AAAABRia3B0AAACBAAAABRyWFlaAAACGAAAABRnWFlaAAACLAAAABRiWFlaAAACQAAAABRkbW5kAAACVAAAAHBkbWRkAAACxAAAAIh2dWVkAAADTAAAAIZ2aWV3AAAD1AAAACRsdW1pAAAD+AAAABRtZWFzAAAEDAAAACR0ZWNoAAAEMAAAAAxyVFJDAAAEPAAACAxnVFJDAAAEPAAACAxiVFJDAAAEPAAACAx0ZXh0AAAAAENvcHlyaWdodCAoYykgMTk5OCBIZXdsZXR0LVBhY2thcmQgQ29tcGFueQAAZGVzYwAAAAAAAAASc1JHQiBJRUM2MTk2Ni0yLjEAAAAAAAAAAAAAABJzUkdCIElFQzYxOTY2LTIuMQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWFlaIAAAAAAAAPNRAAEAAAABFsxYWVogAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFhZWiAAAAAAAABvogAAOPUAAAOQWFlaIAAAAAAAAGKZAAC3hQAAGNpYWVogAAAAAAAAJKAAAA+EAAC2z2Rlc2MAAAAAAAAAFklFQyBodHRwOi8vd3d3LmllYy5jaAAAAAAAAAAAAAAAFklFQyBodHRwOi8vd3d3LmllYy5jaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABkZXNjAAAAAAAAAC5JRUMgNjE5NjYtMi4xIERlZmF1bHQgUkdCIGNvbG91ciBzcGFjZSAtIHNSR0IAAAAAAAAAAAAAAC5JRUMgNjE5NjYtMi4xIERlZmF1bHQgUkdCIGNvbG91ciBzcGFjZSAtIHNSR0IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZGVzYwAAAAAAAAAsUmVmZXJlbmNlIFZpZXdpbmcgQ29uZGl0aW9uIGluIElFQzYxOTY2LTIuMQAAAAAAAAAAAAAALFJlZmVyZW5jZSBWaWV3aW5nIENvbmRpdGlvbiBpbiBJRUM2MTk2Ni0yLjEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHZpZXcAAAAAABOk/gAUXy4AEM8UAAPtzAAEEwsAA1yeAAAAAVhZWiAAAAAAAEwJVgBQAAAAVx/nbWVhcwAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAo8AAAACc2lnIAAAAABDUlQgY3VydgAAAAAAAAQAAAAABQAKAA8AFAAZAB4AIwAoAC0AMgA3ADsAQABFAEoATwBUAFkAXgBjAGgAbQByAHcAfACBAIYAiwCQAJUAmgCfAKQAqQCuALIAtwC8AMEAxgDLANAA1QDbAOAA5QDrAPAA9gD7AQEBBwENARMBGQEfASUBKwEyATgBPgFFAUwBUgFZAWABZwFuAXUBfAGDAYsBkgGaAaEBqQGxAbkBwQHJAdEB2QHhAekB8gH6AgMCDAIUAh0CJgIvAjgCQQJLAlQCXQJnAnECegKEAo4CmAKiAqwCtgLBAssC1QLgAusC9QMAAwsDFgMhAy0DOANDA08DWgNmA3IDfgOKA5YDogOuA7oDxwPTA+AD7AP5BAYEEwQgBC0EOwRIBFUEYwRxBH4EjASaBKgEtgTEBNME4QTwBP4FDQUcBSsFOgVJBVgFZwV3BYYFlgWmBbUFxQXVBeUF9gYGBhYGJwY3BkgGWQZqBnsGjAadBq8GwAbRBuMG9QcHBxkHKwc9B08HYQd0B4YHmQesB78H0gflB/gICwgfCDIIRghaCG4IggiWCKoIvgjSCOcI+wkQCSUJOglPCWQJeQmPCaQJugnPCeUJ+woRCicKPQpUCmoKgQqYCq4KxQrcCvMLCwsiCzkLUQtpC4ALmAuwC8gL4Qv5DBIMKgxDDFwMdQyODKcMwAzZDPMNDQ0mDUANWg10DY4NqQ3DDd4N+A4TDi4OSQ5kDn8Omw62DtIO7g8JDyUPQQ9eD3oPlg+zD88P7BAJECYQQxBhEH4QmxC5ENcQ9RETETERTxFtEYwRqhHJEegSBxImEkUSZBKEEqMSwxLjEwMTIxNDE2MTgxOkE8UT5RQGFCcUSRRqFIsUrRTOFPAVEhU0FVYVeBWbFb0V4BYDFiYWSRZsFo8WshbWFvoXHRdBF2UXiReuF9IX9xgbGEAYZRiKGK8Y1Rj6GSAZRRlrGZEZtxndGgQaKhpRGncanhrFGuwbFBs7G2MbihuyG9ocAhwqHFIcexyjHMwc9R0eHUcdcB2ZHcMd7B4WHkAeah6UHr4e6R8THz4faR+UH78f6iAVIEEgbCCYIMQg8CEcIUghdSGhIc4h+yInIlUigiKvIt0jCiM4I2YjlCPCI/AkHyRNJHwkqyTaJQklOCVoJZclxyX3JicmVyaHJrcm6CcYJ0kneierJ9woDSg/KHEooijUKQYpOClrKZ0p0CoCKjUqaCqbKs8rAis2K2krnSvRLAUsOSxuLKIs1y0MLUEtdi2rLeEuFi5MLoIuty7uLyQvWi+RL8cv/jA1MGwwpDDbMRIxSjGCMbox8jIqMmMymzLUMw0zRjN/M7gz8TQrNGU0njTYNRM1TTWHNcI1/TY3NnI2rjbpNyQ3YDecN9c4FDhQOIw4yDkFOUI5fzm8Ofk6Njp0OrI67zstO2s7qjvoPCc8ZTykPOM9Ij1hPaE94D4gPmA+oD7gPyE/YT+iP+JAI0BkQKZA50EpQWpBrEHuQjBCckK1QvdDOkN9Q8BEA0RHRIpEzkUSRVVFmkXeRiJGZ0arRvBHNUd7R8BIBUhLSJFI10kdSWNJqUnwSjdKfUrESwxLU0uaS+JMKkxyTLpNAk1KTZNN3E4lTm5Ot08AT0lPk0/dUCdQcVC7UQZRUFGbUeZSMVJ8UsdTE1NfU6pT9lRCVI9U21UoVXVVwlYPVlxWqVb3V0RXklfgWC9YfVjLWRpZaVm4WgdaVlqmWvVbRVuVW+VcNVyGXNZdJ114XcleGl5sXr1fD19hX7NgBWBXYKpg/GFPYaJh9WJJYpxi8GNDY5dj62RAZJRk6WU9ZZJl52Y9ZpJm6Gc9Z5Nn6Wg/aJZo7GlDaZpp8WpIap9q92tPa6dr/2xXbK9tCG1gbbluEm5rbsRvHm94b9FwK3CGcOBxOnGVcfByS3KmcwFzXXO4dBR0cHTMdSh1hXXhdj52m3b4d1Z3s3gReG54zHkqeYl553pGeqV7BHtje8J8IXyBfOF9QX2hfgF+Yn7CfyN/hH/lgEeAqIEKgWuBzYIwgpKC9INXg7qEHYSAhOOFR4Wrhg6GcobXhzuHn4gEiGmIzokziZmJ/opkisqLMIuWi/yMY4zKjTGNmI3/jmaOzo82j56QBpBukNaRP5GokhGSepLjk02TtpQglIqU9JVflcmWNJaflwqXdZfgmEyYuJkkmZCZ/JpomtWbQpuvnByciZz3nWSd0p5Anq6fHZ+Ln/qgaaDYoUehtqImopajBqN2o+akVqTHpTilqaYapoum/adup+CoUqjEqTepqaocqo+rAqt1q+msXKzQrUStuK4trqGvFq+LsACwdbDqsWCx1rJLssKzOLOutCW0nLUTtYq2AbZ5tvC3aLfguFm40blKucK6O7q1uy67p7whvJu9Fb2Pvgq+hL7/v3q/9cBwwOzBZ8Hjwl/C28NYw9TEUcTOxUvFyMZGxsPHQce/yD3IvMk6ybnKOMq3yzbLtsw1zLXNNc21zjbOts83z7jQOdC60TzRvtI/0sHTRNPG1EnUy9VO1dHWVdbY11zX4Nhk2OjZbNnx2nba+9uA3AXcit0Q3ZbeHN6i3ynfr+A24L3hROHM4lPi2+Nj4+vkc+T85YTmDeaW5x/nqegy6LzpRunQ6lvq5etw6/vshu0R7ZzuKO6070DvzPBY8OXxcvH/8ozzGfOn9DT0wvVQ9d72bfb794r4Gfio+Tj5x/pX+uf7d/wH/Jj9Kf26/kv+3P9t////2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAsKCwsNDhIQDQ4RDgsLEBYQERMUFRUVDA8XGBYUGBIUFRT/2wBDAQMEBAUEBQkFBQkUDQsNFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBT/wAARCAF3AfQDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD9TaKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoopuaAHUUzJo3UroB9FMZsD3o38ZPFMB9FUrrVbWxUtcXUMC+srhP51zurfFjwhocDy3viPTYET7xNwrY/KsJV6VPSUkvmjGValT+KSXzOvoqlpeq2utafb3tlOlzaXEYlimjOVdT0IPvVsGt1qro2Wquh1FFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUU1vpQA6mH1o3DOK85+Lfxs0L4U2AN1L9q1SVSYLCI/O/uf7q+9c2IxNHCU3Vry5Yowr4inhabq1pcsV3Oz8QeIdP8M6bLf6ndxWdpGMtLM4VR/wDXr5i8ZftnXEOoSQeF9Jt5bVOPtV+GG/3Cg5x9a8M+I/xW174nap9r1e6/cKT5NlEcQwj2Hc+5rjzJX4xnHGWIrz9ngHyQXXqz8jzTiyvWk4YFuMe/VnsmrftYfEDUs+TeWunf9esOcf8AfWa5DVvjP441rIu/E19Ln+4wj/8AQa4gyD6+3rWD4i8Vx6VuhiIluiOnZPrXyDzLMcZLllWk7+Z8m8wx+KfLOtJ/M3/EPjWe0hMmoaneXLt0jkuXkLH8TXl+teIJ9ckIYLFB0Ead/r6mqF1dy31w00rmSVupNeyfs3/s06v8ctaW6k36f4WtpMXV+VwZD/zzi9T6noK9vA5fUq1FBXlNnr4LA1K1RQXvTfqfZH7Dnjp/GHwUs7S4JNzosrWB4OPLB/d89+K+h81heDfBekeAfD9rouiWUdhp9uu1Iox+ZJ6kn1Nbwr94wlOdGhCnN3aWp+3YWlOjQhCo7tIdRRRXYdQUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUGikagBN9IzDGe1MZtqnI5xXz3+0T+0dF4Jjm8O+HpUl15l2zTqdy2gI79i/t2rzcfmFDLaDr13ovxfZHn47HUMvouvWdkvxfZGn8e/2irL4cwSaRozR3viGQY25ylvnu+O/+zXxRrWt33iHVLjUNSupL29nbfJNKclj6ew9AOlVbi6lvLiWeeV57iRi7yyHczMepJPU+9Q556cV/P2cZ1iM2quU9IrZH4Xm2cV81rNydorZdv8xzMcUuc8U3PtXL+KPFAtVa1s2zORh5AeFHoPevCo0pVpcsTxadKVSXLEk8TeKVsg9tasrXJGGfslcLI5kcsx3O3JY9SaGZmYkksScknqa9I+BHwT1b43+M4dJsg1tp0OJNQv8AHEER9PVz0A+p7V9fgsG+ZUaSvJn0+Ewr5lSpxvJnQfs0/s46h8cvEnm3QlsvC1nIPtt2ow0p/wCeMZ9T3Pav078M+GdN8IaLaaRpNnFY2FqgSKCEYCgf55NVPA/gfSPh94ZsdC0S1S0sLNNiIByTjBZvVj1JroBxxX7NleWQy+lrrN7s/X8ty6GBp95vdi4o5py9KK9s9gKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKMijIoAKKMijIoAKKMijIoAKKMijIoAKKMijIoAKKMijIoAKKMijIoAKKMijIoAKKMijIoAKKMijIoAKKMijIoAKKMijIoAKKMijIoAKKMijIoAKKMijIoAKKMijIoAKKMijIoAKKMijIoAKKM0UAMZtueaNxpH6HnFeA/tH/ALQcfw/tZNA0KVZPEUy4eQEEWin+I/7XoPzrzsdjqOX0JV6z0X4vt6nBjcZSwNF16zsl/X3lX9oz9oxPBsM3hzw5Msuuypie4HK2in/2c9h2718XTyyXMzzSyNLK7F3kc5ZmPUk9zTri4kuLiSeaRpZZGLySSElmY9ST3NRswxkCv56zjNq+bV3VqaRWy6L/AIJ+EZrmtXNK/tJ6RWy6L/ghil9z0pu7P8sCsDxN4kGmxtb27Brlhgn+6K8SnSlVkoxPKjCVRqMSLxR4lFlm1tjmfGHcfwf/AF64c5ZiSSSeT6mlZ2kYkncSc5NLbwyXE8UUUbyyyMFSOMZZmJ4AHc5r6nD0I0Vyx3PoKNFUoqMdzb8EeC9U+IXinTvD+i27XGoXz7EA5CD+J29FXua/Vr4I/B3Sfgv4HtdD05A9wQJLy7IAa4mI+Zj7c8D0rzn9kX9nWP4Q+GRrGrQq3ivVYw05I/49o+qxD37n347V9EYC1+t5Hlf1On7aovfl+CP1TJss+qU/a1Pjl+CFX60u2kXinZFfW6H0/oFFGRRkUAFFGRRkUAFFGRRkUAFFGRRkUAFFGRRkUAFFGRRkUAFFGRRQA+iiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKTdQA1vypM7evFK3NeffGb4saf8KfCsuoXJWa/mBjs7MH5ppO34DqTXNiMRSwtKVaq7RW5hXrU8PTlVqu0Vuc3+0R8drb4V6KbKxdJ/El4h+zw9RCvQyN6AZ49a+CtQ1K61S+nu7uZrm5nYvLNIcs7E55q14m8S6h4v1671jVLhrm+upN7ydh6KB2UdAKzOcfr1r+e88zqpm1fmekFsv19T8IznNqma1+baC+Ffq/MXd04oJpKoavqkel2hlb5nI+Rc9TXzUIuckongxi5OyK/iDXl0e32rhrlx8q+g9a8/mkaaRndizMcknmpLy7lvrh5pW3Oxyah/l3PpX1OHoRoxt16nv0KCox8wXn6d6+zf2Hf2df7SuIfiH4gtgbaNiNItpF++2cGcg9sfdrxb9mP4D3Hxv8AHUcVwjR+HNOKzajPyN4zxCp9W7+gr9TNN0u30myt7OzgjtrWBBHHFGAFRQMAAelff8P5V7aSxVVe6tvU+6yLLVVksTVXurb1LSripMU1Qe9Pr9KP0MMUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAIaazYpzdKrXVxHbwySyOscaqWLN0AHOSfSk2ktdhXS1ZleMPF2neCfD97rGqTiCztYy7N3PHAA9T0FfnL8VvibqPxU8WXGrXxMcP3LW1zxDFnIH17k/4V2v7Snxuk+JniNtM0yYjw5YSER7TxcyY5kPsO3514vivw7ifPXjqv1ai/cj+LPxziPOpY2r9XoS9yP4v/gD/ADBk0hkPNMo6ckjHvXwPKfDcthtzeJZwPLK21EGSf5fjXnmsapLq148jnCDhF9BV3xJrX2+byYiRbocf7zetYpr38Lh/ZLnluz2sLQ5Fzy3YuM1seDvCOp+OvFGnaDo8DXGo30ojiUDheOWPsBkn2FY2cZNfoj+xF+z6fAnhseMtctdviDVoh9njkHNtbkZH0L8E+3FfTZZl8sfXUPs9T6TLsE8dWUOi3PbPgv8ACbTPg74EsPD+moHeNfMubrHzXEx+859favQV6Uzbjjpx608V+zU6caMFCCskfrdOnGlFQgrJC0UUVqaBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUm4UbhQAtFJuozQAtFJmjNAC0Um4Zx3pPMHqPzoAdRTfMX1H50u6gBaKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKM0VGxxjpQA9jxXyj+1t8cvsMD+CtDnxcyL/AMTG4jb/AFadogR3Pf0r1j9oD4wQfCTwk8sLo+t3gMVjA3PzY5cj+6tfnheX1xql7cXl3M1xdXEhlmlk+87nqSa/OOK87+rU3gqD96W/kv8AgnwHE2c/VoPB0H78lr5L/NkHTH6U6m0elfi5+Rq/UK5vxVrXkxmzhP7xh+8b0HpWpreqDS7MuDmZhiMe/rXn8kjTOzsdzMck16mDocz9pLY9HC0uZ88hCtJ9aT2rf8C+C9T+IXi7TPD2kQ+bfX0ojXj5UX+J29gOte9CEqklCOrex7MYyqNQSu3se0/sd/AM/Fbxr/bOqwbvDOiyK8u4YW5n6rGPUA8n6Cv0xhQRoEGMLwMDArlPhP8ADjTfhV4H03w5paAQWsfzyYw0sh5aRvcnmuwFfsmVYCOAw6j9p6s/WsrwSwVBRfxPcKdRRXsnsBRRRQIKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKRulLSN0oA+dPjj+3B4D+AvjO48Ma7Bqc+qQWsV4y2kQZdkmdvJ78E/hXlDf8FVvBFy3/ABLPA/izU/TyYUGfzrP/AOCknwHbWPD8PxE0iBm1DR18u+WPO6W1JwW46shxj0BNc3+zZ/wUE+G/hv4X2Ol/ERoY9d0z/Ro7m0sI3+1QgfIxwBggce+KAOz/AOHmVzecab8C/HV2ezeWhB/KopP2/vihqHGl/s4eL2z0M9s5H6VrTf8ABVH4E2DFbaPXbhh0+z6WmP8A0Ksm+/4K0fDgBjY+F/E136brcpn8s0AH/DX37R+qf8g39nmaIH7v28TJUsPx6/bE1ZALP4JeG7Tjjzr6RT/48a5y8/4Kz6cxI074Wa/ekjjMjpn8ozUEX/BTnx1qy40b4D6tKW+7vnlf/wBpigDrG8Wftw6p93wP4R0xT0P9oxtj8DTf7J/bg1T72s+FdHz/AHY4ZcfpXMN+2p+0frnzaP8AAG8Aboz2zv8AzxUY/aA/bT1aT/Qvg5aaevZruwH/AMdoAseNtD/bf8D6Sdb/AOEw0zxLFbnzJNP0ywgWXaOTgY+b6VrfBP8A4KcaTf3yeH/iro03hTW438mS9jibyQ/QB4z8yn1xwKwpPGv7b+sLmTS/DOhg/wDPZoodv5ucGvIvip+zL8e/jFqEOoeONe+HcV1GMC4l1iGGTHoSo+b8aAP1V8OeKtI8XaTBqeiala6rp0/Md1aSiSNvxBrUDZr8t/2cfhH4l/Z2+JGj63qfxu8GaXoEMudS0mz1kyR3cWD8m3bjqcgjHTmvty4/bQ+CNjJ5cvxM8PiTuqXBY/XhaAPbqKyfD3irSfFmlw6lo+oW2pWEyh0uLWUOhB6cjp+NaqtmgBabupWqBnRFyzKB1yeBSuluBNuo3VUXUIJGIS4ic/3VkU/1qwrBuQaSkpbCUk9iQNmlpicU+qGFIWxS01qADd1rG8VeJLDwnot7q2pzC3srWIyySN2A/r2rWkfYpJ6DmviH9rz40HxTrh8I6VPnStPfN2yn5Zp+ye4X09fpXhZxmUMtwsq0t3svM8fNcwp5dhpVXv0XmeSfFb4kX3xU8ZXWt3bMsRzFaW5ORDECdoHv3P1xXHr0qNm9/wA6dz61/OuIrTxFR1qju2fgVarPEVHWqO7Y/P51Fc3EdvA8khwijJP9KVs9ic9q5DxPq/2iX7LE2YkPze5706FF1pJdB0aTqSSMzVtSk1S8Mz8L0VewHaqfYUtBr6NJR0R9CkoqyEyFyTwBz+Vfoh+w38Bf+EJ8KnxjrNts1zWIx9nSQc29tnI69Gf7x9sV8wfsk/A9/jD8RIpb6Fj4c0dlnvGI+WV8/JFn3Iyfav1GtYEt4kjjRY0QbVVRgADoPoK/QOHMucn9bqrTp/mfb8P5e5P61UW2i/zJFUgU5c5p1FfoZ94FFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAZ+saJZa5p89lfwJdWs0bRyRSDKspGCD+Br86/2ppPhL+y3420rw7pfwR8N+Ivt2ntqAutQndQuJNuzABGe9fpG1fI37fHwA/4WZ8OZNX0q3B8QaFuvbUgcyoB+8i9yRnA9aAPjbSf2ntQ1DJ8Mfsr+EZkVyi3Fpok12pP++ExnGK6rT/jZ+0Jf7RoHwH0HSD/AAmPwyqkf99rUX/BPr9pM/DPxoPB+tXTw+GdekAiaRiBaXfQfQMeD7iv1YjbcoOWOeepoA/M6x8Xftz6kp/svwpY6bG38MWmWUGPxY1dXwf+3br3/Hxq66SG67Lq3jx/3wa/ScAHqCR75pruka/NtX6kUAfm5/wyv+2N4k4v/i5JYBuo/tiZR+IQU5P+Cefx+1bH9s/HFZQfveXe3T/+hCv0XuNWsbNd1xd28KjnMkqqB+tc1qnxj8DaHu+3eLtFtsdfOvkGP1oA+GI/+CU+v6qw/tz4u30xPJ8tC5/8eNall/wSA8IxHN58QteuuOQttCg/nmvqe/8A2uPg3pbMLj4k+HVK9UjvldvyFchrH/BQP4H6Pu3+M47rH/PpbvL/ACoA8u0v/gk78KLXH2zVNdvT/tTLHn/vmpfFX/BKX4U3WhzR+HLnWNE1nH7m+e7aYKR0yh4xW5qH/BUj4IWasIbzXL1l4+TS3RT+Jrj9W/4K2fDq13fYfDOtX3pudIs/nQB8y674A+P37C+vvqGl3V3JoQfd9v03dPZyj1mhPQ+pOAM8V9OfAX/gqB4a8WR22n/EC0Xw9ethf7UtQZLRz0yw+8pJz0GBXDa9/wAFcdG1O1ltYvhdcXEUilWW+v45UcehULz9K8KutJ8N/GLXo/GSeAoPA8MrmUWNnNlLvP8AG6/wj/ZHBry8yzGhllB1q722XfyPNzDH0MuoutWfy7+R+lnxM/ak8M+ENPiGi3UHiLULmPzYEtJA0SqRkM7jt7Dmvlnxj8cvGPjeZ2vNYmtYM/LbWbGKMD0P96vNIFSFFSONYkUYVUAAH0xUyvX4Lm3EWNzKbXNyw/lT/N9T8SzTP8XmMn73LDsv1Nix1/UtMuhc2eo3drcZ3eZDMytn869f8E/tYeLvDCxwaoIdetRgHzRslA/3h1P1rwzzljUuxAC8kmuU1rx9HbborBPOboZW+7/9evMy7G5hQqXwtRr56Hn4HGY7D1L4abXzP0h8A/tM+EPGjRQNdNpN+3W2vgF/Jvu/rXq8N0k8avG6vGwyHU8H6HvX4t33iDUNQYme6Zh/dXKgfSu2+Gv7Q/jz4V30cuj65cS2gYNJp965mglHoQTkD/dIr9Yy/iasko46Kb7x/wAnufpuB4jqxtHGRv6b/d1P10Le9Juz05ryX9n79ofRfjx4fM9qBY6xbAC8012+aM/3l/vKfWvSde1q18P6Ld6lfTLb2lrE00sh/hUDJr9Ap4inVpe2hK8T7qnXhUp+2g/dPKf2mvjIvwt8FtBZyL/buphoLRe8a4+aUj2yPxNfnnJcNNI8kkjSSSEs0jEksT1J966j4xfFO7+K3ju/124ytsx8qzgzxFAv3R9T1z71xP2jJ9q/Cs/zKWZ4puL9yOi/zPxbPMweY4lyi/cjpH/Mu7ven+b+FUlk5HpTprpbeFpJOijJr5bku7Hzbi27FbxBqxsLXahxPJwvqB61xJyxyeverGoXj6hdPI/Q/dHoKgr3qNL2MLdT26NP2cRKuaLo974g1ay0zT4Wub68lWCCFeruxwB/WqfPAFfaP7AvwP8AtVxN8RNWtiYoy1vpKyj7x/jlHqOwPqDXtZfg5Y6vGlH5+SPWwOFljK0aUdnv5I+o/gL8I7P4M/DvT9BtwrXYHnXtwo5muGHzN9Ow9AK9HVNuKNop1ftNKlCjBU4bI/X6dONGEacNkOooorY1CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAEbPaqGsWIvrJ0PLFT2rQpG9qAPxq/bM+AesfCL4sXF54e0W+utC1yQ3VstjaySfZ5gQXT5AcAHDCrmlftCftZaxpltp+lw+IPJgjWGNk0to5CBwCzMOT71+wkiruBI9s9/8AP+Nfm58VP+Ck/wARvC/xA8V+GdO0Dw/DBo+qXGnx3DtM0jrG2AxycZoA8sXSP22/FxDRt43ET9cXkUEf5E1Kv7Jf7Wfi7/kJX+pRbuv27Vv/AIk1h6t/wUz+OOpXUltZXdjY3A48u2sFlIyePvA1mSftUftSeM8C3vfEl8GPA03RlX8ti0Ad1Z/8Eu/jlrEgl1PxHosO7qZdRuXcfgOK3rT/AIJP+IIyP7c+JWl2PZvLBfH/AH2RXkS6P+1l45YN5HxAAY9Waa2BrStf2NP2pPFg3XOn6myN1bUde2/mGNAHscP/AAS/+HujJ5mt/G22+X7yrFbR/rvz+lD/ALHf7Kvhb/kYPivLc4+95N+I/wD0AGvNtN/4JbfGTWpFfUp9FsXbq9xcmYj/AL5PNdno/wDwSF8Xvg6l490SFT1W0spSfzJxQBqf8IX+wp4XXP8Awk1zq8i9Y2vp5f5qKT/hbX7Evhf/AFHgGXXSnIJsfOJ/76cV0+j/APBIPRQB/a3xC1M9yun2yL/6Fmu20f8A4JP/AArsdv27V/EGqEHnzpUTP/fIoA8F8ZftgfANdDk07wN8KodAubg+WdSutLjXyIz95lAJ+asTSdVsNYso7rTrmO5t2GVMTAgD8OlfZej/APBNf4C6SVdvCM17Mv8Ay0ub+Y/oCBXbW/7HPwp0nRbnTtI8Lw6Qky4861lfzEPZgSTzXxHEPD8s2SqU6nvLo9n/AJHyGfZFLNUqlOpaS6dH/kfBiv2pLi6jtIXlmfZEv3mJr1T41fs+6z8IUm1F5l1Dw6pyL9V2tF6CRe316V81eIvED6tNsRttsv3FH8X+1X41UyuvRrOjXjy23/4c/Ip5biKNV0q8eVr+tx/iDxNNqzNDGzRWoOAoOC3uawgKSlzXrwpqnHljserTpxpx5Yi0Gig1RodR8M/iNrHwq8YWHiPRpjHcWrfPFklZ4sgtGw9COB6V9P8A7UH7UFj8RvB+i6H4bnxZ38S3eo7T9wgf6g+4PJPevjjmpYbho8jOB6dBXoRx1enh54anL3ZbnbHGVqdCeHg/dlv/AF59Tfa656471JHN71gx3e7v+tX4Z845rwZUrHiSp2NmOTdzWN4g1Hzm+zIcopy3ue1T3F99lt2b+Poorn2yzEk5J5JNFClrzMdGnrzCCl9aSl46knHt/n0zXobs7TsfhH8N774sfEDSvDNipBupP38o48qEcu2e3HT3r9cfC/hmx8I+HrDR9PhW3srGFYYo0GMKP6k8mvnT9hf4JnwT4FbxZqUATWddUNGHGGhtR9xQf9r735V9RqpHav1fIMv+q4f2s170vyP07I8D9Woe1n8Uvy7D1HFLSL0pa+qPpQooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAKepW5ubV0GQSOxwa/Kj/AIKD/A9vA3juLx7ptuU0vWX+z6kqDiO5/hkPswzk+tfrC3evJvj18K9N+KHgXV/D+oxK9rfwmIlhnY38Mn/ATzQB+fn7AXxw0zwX45PgzxHb2Muk63NmyurmBGMF0QMJuK5AcYHXjFfqjZWttDGDBBDD/wBckC8/gK/AvxF4a1X4e+LdT8Oan5kGqaTcGIyHIJUcpID7gA8fSv1i/Yh/aQX41/DtLHVLgHxVoqrb3wY/NOgGEmA75HXHSgD6c2Z5yfzo8vPUClBzyDkU6gBvlj0H5Uo47UtFABSUmT3/AJ0jSKvf86AHfhTe9G70B/Kql9q1npkfmXl3BZp/euJAg/WgCHXNBsPEmlXWmanaxXthdRtDPbzLuWRD1UivyB/as+B+tfswfEQ29k0uoeDNTLT6Y9xljGM/NCW/vL+or9WdV+NfgHQ43a98aaDBt6qdRjZv++Qc182ftUfHb4BfFb4Y6r4X1nxzZLelfOsLmC2lmaC4UEoykL36fia8vMMHDFUmmrtHmY7CRxVNpq7Wx+fWi+ILbXIS8LbJV+/A3DCtGvKk32k8dxbOFkU/K8Z+U+49j716FoGtR6xa7iNk6D95H/UV+T4vB+x96Gx+XYnDex96JqLTqTocUteScAU1untTqRqAKAlNvMUJxzke9bWnuJCM/WsXVIyqJMP4OD9KuWkjLaAd2rSpFSimipxUo3LV5cfaJuPujgVDTe1GTWSVlZGaXLogavV/2aPhDJ8Yvihp+nSxsdGsyLzUJB08pTwmexY4/AGvKM45Nfp/+xz8Gz8LPhfBdX1v5Ou60FvLvcBuRSPkjz3ABJ/4FX0WS4H65iVzfDHVnu5Rg/rmJXN8MdWe8WVvHZ28UEMaxRRqFRFGAoA4AFWKavy06v2BJJWR+r2S0QUUUUxhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAJjNVNQt1uLdlYA1cprLn2oA/Nb/go18CXENr8RtJtt1zYAW2prGOZLcnKyH/dPU+hFfKnwL+MWp/BX4iaX4r0t2kiiOy6t8/LcWzH5kI78HI96/Zn4jeEbbxRol9YXtutzaXUTQzROMh0YYKmvxM+N3wf8SfB/4l6v4VhsdQu7WN/NsZYLV5TJbscocqOo6EUAfsTp/wC1p8Jv7DstQuvH2i2UV1CsyQ3N0FmUEZ2snZh0I9a5XxB/wUE+Cug78+KpL4L/ANA+zefP0xX5DaL8Efib4tZTp3g7XLwt03WrJ/6GBXoeg/sDfHXxBtZvBU+mBuj306DA/A0AfeXiD/gqp8LdPVv7M07WtTYdBLCLf+fSvONc/wCCvVrtdNK8ASRt2kur9XB98KBivG9B/wCCVPxb1Mo2o6poGnRnqvnyPIPwxivS/D3/AASBuZNraz8QXiI5MVnYq4PtkmgDktc/4KzfEW4Zl0vw/wCH7JD91pIZXcf+PYrzbxF/wUi+NetM3keJl0kH/nyt4gP/AB8GvsHw/wD8EmPhnZhTq+r63qvr5dybfP4DNemeHv8AgnT8EdA2bvCo1Bh/0EJ2mz+eM0AflZr/AO1x8WPFO/7f451a5DddkxQ/+OYrk4/EfjvxfMyw3fiHVpGPKiW4lJ/BjX7l+H/2Z/hb4Z2/2X4E0OzK9PJtF4rt7Xw7o+lQjytPtbSKMYDeSiAfjgUAfg5pP7Ofxd8XSB7T4f6/c7/+XiSywD/wI16J4e/4J4/HXX9pXw5b2EZ5JvL8REDvxjmv2Q1Dx94S8Pxsb3xDpFgicnzL6JP/AB3dmvOvEP7ZXwX8LM0d/wCP9MWQdEiDyk+3yqaPQPQ/MP4ofsafEH4A+BLbXfE/2O5snuPJkNnJ5n2ctypc46E8V5JY3Mml3yzxfKV4Kk9R3B/Wv0j+OP7fHwN8b+Bdc8LXI1bXLPULdoS9nZghWx8rruI5U4I+lfm3mKZcxMXiP3GOCSueCce1fD5vhfYz50vdkfF5thvYz50vdkeiW1zHdwpNEco4yP8ACpq5PwrqHlStaOfkc5T2NdV1r89rUvZTt0PhqlP2crdB1FJS1zGJHLGsqMjdGGKWNPLRVH8IxT6Kd9LAJSUppMe+OM59qaDXoe1fsl/CQ/FT4sWX2qIvoukbb+8YjKkqcxoR3DEV+pEYSNdq/KgwAPQDoK/D3wD+1R4t+D3jS6uPCGrC1t9wjmsrmMSW9yB13L3PYHsK+/Pgb/wUi8FePfs2m+Mov+EL1qTCCeRjLZSsemH6gn3GBxzX7DkmCWDwquvelqz9WyfBrC4ZXWstWfZiyjsacJhWTYava6nZxXdlcQ3VpMMxzW8gkRx7MDg1Y87P1619Ae6XvOo82qfncdaVZqALu6jcO5qos3vS+ZQBbDClqqGp/me9AFiioBIMdad5nSgCWimK1O3UALRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUARtGG4IBFVH0aykuBO1nAZwMCTyxuH41fprfd54FAFeRre3QvIyxoBks5Cgfia5DWvjN4A8Mlv7T8ZaBp5XqtxqESn8s18A/8FVLy6tfiV4FngvbqOzm0ua3dYbh40Mgl3c7SATj1r4Z1COS8t5F8xjLjCtJ85HcfezzQB+zviT9ur4LeGcibxlFd4OP9Age4z9NorzLxN/wVG+Fml7/7LsNZ1raMgpCtvu/7+V+R+l6H4l164eCw0vUL2bdt/wBGtn2k/UDFeieHf2TfjH4oCta+A9XjibpNdII1P60AfbviT/grjAqsNE8CiI9m1K8VvzCV5Z4i/wCCr3xK1NWTT9P0LSF5ANtBJKR75fIrhPDv/BNP4w61te8i0fSoj1867Jcf8Bx/WvUfDf8AwSW1i42vrXjeGD+9Da2G4H/geaAPFvEX/BQf40+IleOXxldxRN/yztbaKED8VGfzryzXf2gvH3iGRzfeLNZuQ33ll1GXaf8AgOcV+iHh3/glL8PrPY2rarrepOOoWcRIfwxXqXh3/gn38GPD+xv+EPtL+Vekl8WkI9+tAH41XniS/wBVmDyy/apm6M6GRj9CRmtvSfAPjrxIV/svw3rt8G72lk7D8SBX7m+H/gT4G8KqE0zwzpdmo/552qH8sg11VroNhYYEFtFAPSKML/KgD8R9B/Yw+NHizabfwZdRq/8AFfTCDH/fVdb4s/ZV+IXwN8Gwar4rtIIrCa4ECm3lEvlORkBiOxxxX7KeXCn8Kn61xfxk8B2PxU+Gmv8Ahe5Vf9OtmEL4yY5VG5GHvkY/GuDHYf6zQlDqceMoLEUJQ6n4uqzQyK6HaynINd3p92L6zjmHUjDD0Ncnq2l3Ok6hdWN5GYry1laCaM9VkU4YfnV3wzd+RcG3Y4WTkfWvyjFU3OPmj8vxMOaPmjqaWkFLXhHkBSUtJTGFemfs9fCn/hbnxEt9MuI2bSraNrm/Iz/qxwFz6kn8q8yz25JxnGM1+gf7IPw7XwL8MU1O6TbqmvMLqT1WEcRj24zke9e/kmCeMxcU17q1Z7eT4T63ioprRany78ev+CcnlyXWq/D65+zNkyHR7okxE+kbnlfxr4p8R6D4j+HOsSaVrul3GnXa5Bt7pSA6/wCwT95T+tfvLdLHcqQ3PHBrzD4pfBPwx8TtJl0/XNJt7+Bx8vmJ8yH1VuoNfsenQ/V+mh+XPwR/au8c/Be6T/hGddmhsuDJo983m2kg/uhT9we64NfoV8Df+CjHgj4heRpvi+P/AIQ3WnwoklO6xlbHUP8A8sx/v9a+Ofjl/wAE/dc8Kvcaj4KlfWLBSWOm3Dfv0HYI38Z/Kvla6bVPDV5LYajbSwTxHbJa3SEMvsM9/wAxQB/RFY6pbahaw3VrcR3VrMu+KeFg6SL/AHlI6irPng9K/Dr4I/tX+Ovg3dqPDeuyix3Zk0fUSZrWQ+u0859wfwr9Cfgj/wAFEPA3xENtp3itf+EK1tyEDXDF7OUngbZOoJPbAAoA+wBLmnedzWVZ6hDeW6XFvLHPBJjZLG4ZGz0wwOP1qysnPrQBfE2aeJM1SWSpFk96ALnme9PDFqqK/AqRXxQBZVqcrGoFang0AWFanbqrhitO3d6ALFFRox54p24+lADqKRTmloAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigBD0qpfBmjODxirlRTD5aAPk/wDbJ+A8fxl+GmoWUManWbQG606XHzCUD7me27pX5LW8ky+ZBcRtDd27NHNG3BVlOCMfUGv3x1/T/tULD1H/ANavyg/bw+Ch+GvxGi8Y6bb7NE159t0qjCw3Q659AwHH0NAHdfsA/HK30XXT8PdelQWl45l0m4lxhJcZaEn/AGh0+lfpNp0FttGI1H+yRX4L2t9NY3FveWkzwXELrNDNGcMjA5Vh7g/nX60/sl/tBQ/Gr4dQXNxKieINPxbajB33gYEoH91h39QaAPpOPy1HC0jMnoPyqlBdb1FSNJmgB7SAZqvJcbQeajkkPrVSaTg55oAmku/eqkl5t/i4qtNcbeay7i/WPPzUAac2obehzVN9TMZ3A7WByDXP32tiNeK5bWPFE6qRGdvuKA8z4l/ba8Ax+E/jA+rWkQjsfEEf2tQo4EwO2T8Sea+eVDK6upww5Br77+KXhuy+ImnSWesRm5TkpIT80Z/vKfavjX4h/DjUvh/qBS5DXFlIf3F4o+VvZvRhXwea5fOlN1ofCz4jNMDKnN1or3WSWVwLq2jlB+8KmNYXhu6Pz27n/aWt2vz+rD2c2j4eceWdg5o+px3JpfYd+OlevfCT4Sf2jJBq+uRf6MCHt7Nv+Wv+0/8As11YPBVcdUVOmv8AgHThMJVxs+Smi38DfgK3ja4h1jX1kttARw6QfdkuiOgHovqfyr7ZtdWWKGOKMLHFGoVVUYCqBjArzbTJj5aqq7FUbQoGAB6YrprHecV+u5fl1LL6fJDV9WfqWAwFLA0+SG/U7GHVN/8AFVtbnzB1rAs43YCte3hbjt9K9U9QddWEd4mHUNxxmvF/jN+zD4S+LVm6avpcb3QX91eQqEnj9MMOce1e8QwnjvVlbNWU5oA/H740fsR+Mfho017oiyeJdHQ5/dri5iUf3lH3v+A14Na6pd2MzwTqzbDteOQYZTnkEV+9uoeH4LxSrRjNfOHx0/Yr8IfFSOa6ez/s3V8Hy9QsVEb+wYY+YfrQB8I/A/8Aat8c/BmeP/hGtckfTR97Rb5jJbMO6qp+5n1HNfoN8EP+Cg/gT4jPbab4mA8F68+F23DbrOVsfwSfwr7vX5xfGT9lDxz8G5JbmWyk1nRozldSsUyUHrIg5Ue+a8qs9akjURyhZ4uhB6/5+tAH9Dlrdw3tvFPBLHPBMN0c0TBkdT/EGHBH86sowr8UPgj+1j48+Dc6Dw5rrXOmZ3SaPqTGWB/TgnI/AgV+g3wP/wCCgngL4ktBp/iU/wDCFa6+Bi8fNpI3+zL0Unsp/OgD6uUjAxUg7c96rW86XUEc0MiTQyDckkbBlYdiCOtTqenNAEqk+tSKSevrUS9RUi9vrQBJnpzT16VGtPX7o5oAkDU9TyKjXtTloAkp9RDr1p3ORzQA+iiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooARulNk5U0+kagDMvItwYYzxXhv7Q3whsPix4C1bw9exjZdxnypQuWhlH3HX3zx+Jr3qdAd35Vz+saeLiFlbGCCOvtQB+CepaLqHhLxBqPh7VYvI1LTZngkTt8pxkeo9K9F/Z9+M178DviNY67Czy6bIRBqNqp4mgJ647sp5HpXv/8AwUT+Bz6deW3xJ0m3wVIttVWMdukcp+g+X8c18axyLPGrrwG9e1AH7meE/FNn4k0ex1HT7lLqyu4lmhmQ5V0I4NdH9ozjntX5z/sC/tAtp93/AMK41q62wyFptIkkbhWz88P4/eA6Cv0EtboSL97PvQBdklPPaqFxIeQaukFs1WlhyOlAGPdMecGsi6VuTnNdHLa7u1UZ9PPpQBxt5Cze5rAvrFmzjmvRJtKLZ4qnJoPmfw0AeSX+kO38Ncf4k8H2+tWM1le2yz20o2tG4BH19j719BP4VWTqvP0qu3geCX768fSplFSXLJEyjzaS2Pzb+JHwj1D4cah/aFmJLzRS3EnO+D/Zf1HvWJ9oGwOAdrcgj39K/TO8+FukahBJDc24mikG10YcMPQjvXH6P+yb8PdH1AXkOitNMr+ZGJpmZUP06V8Xj+H/AKxVU6Dsj5DHZD7aqpUHZHy58JfhPc6rNBqeoWrSpw0MG3j2Y19NaF4GuyqM6bfrXqdn4Yhs1CwwJEqjACKB/KtGDTduP619NgsFSwNJU6Xz8z6PB4Olg6ahT+fmcfp/hHy8bsV0FroscOMc1uw2I9KsR2YHavQO4zoLFVUAAVcjhK44q6tqMDA5qdLcccUAVY4+RxVmOL8KsJbkYqZYTtzjP4UAV1hoksVkHPNXFjG76e9SHasbOcBV5ZmIAUe+aAOT1fwlbahE6vErBuoIByPoeK+SPjz+wF4Y8d/aNS0JB4c1h8sZrVf3MjZz88fTJ/vDpX1L4t+Pnw38ErJ/bPjTRraRPvW8d0sk3/fArwfxt/wUX+FekiRdFt9V8UTLlcQQ/Zlz9X6igD80vit8AfG3wX1Bk1/TJBZ5xHqdrl7dxn1x8v1auOsfEDqoE5E0f97vX2f8Sv29tT8ZWtxZ6b4K0i1sJhtYapmd8e4HyGvk/URZXWpXF69tbwPM5dkjGFBPZR0A9qAPXPgb+1l49+DMkQ8O6095o4IMmj6gTLbn1C5PyE/3hX6D/A7/AIKCeAPid5Gna8f+EL8QSEIsF6261lb0jk/+KwBmvyVOoW0PCAt6bFqrLrBkUhIgw64fn9KAP6GLWeO7gjnhdJreQbkljYMjD1DDg/hVleOPwr87P+CV3jDxDrDeNLPUtZu7zRbKKOO2s7iYvHDIT/Dn7vy8YHFfojE4bFAEqg+lPX7oopcdKAFXjFPWm4zT/SgBR1p3cU0ZzTu4oAfRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFHpRRQBBInfNZ95DuU1qMtV5o6APJ/ih4JsfGHhvUdK1KBZ7G9gaCaNlyNrcZ+o6ivxh+IngG/+EHxG1fwlqQbFrKfs8rdJYjkqQe/GBn1zX7s6ta+ZGwxk18Hf8FB/gM3izwmvjDS7fdrGgpmbYPmltSeR77Cc/wDAqAPgawvrjSb63v7Sdra7t3WWGZTgxupyCP8APSv1l/Zd+OVv8a/h3a6g7JHrVpi21KDIykwH3gPRuD+NfkZY3n2qFXzhxww9DXrX7OPxruvgb8SLTVyzNotyVt9StweGhz9/HqvLUAfshb/vFGBmpzBuNYXhnXLXWtNtb6znW4tLmNZYplOQ6kZB/Kukhw3uaAKklqKiazHpmtXy93UU1oPagDHa0Gfu1E1qD2xWy0PtTGt/QUAYzWdN+x+1bf2f2o+yj0oAxPsPtS/YcdM1s+T6Unk4+8QPagDLWz9RT1sh6VptGFjaQhhGoyWIwB75rhfFXxy+HngeFn1nxjo9rtzmOO6WWUY65ReRQB1cdn83SpVtQvJ+Uep6V8v+L/8Ago/8J9B3ro6ar4qfs1jD5K5/7aYrxLxd/wAFPPE155kfhrwjp2mRHlbq8meSYfVR8tAH6JR2/mf6tS/rtGf5Vnaxr2keHbd59U1Sx0+KP77XNyiFfqCc/pX5G+NP2yvi/wCNFdL/AMbXFhEwI2aWotNo9Mrya8a1zxVca5cefq2qXeq3P/PW6naVz+JNAH67+Lv22Pg54N8xJPF0Wrzx5DW+kIZnB9MED+deI+L/APgqFodpuTwv4LvNSH8NxqdwLbHuVAP5Zr84X1xF+5Fn/e6VWk1i4f7jCP12igD658Yf8FFPi14i3R6fcab4ctyflNjb/vh/wMn+leGeMvjd4y8cOz+JPGWraqx7TXTD8MLjivLJLpnYLJKSzcAE4J/Cuv8ACvwd8c+N5lj0Twpqt9uOBKbZkiOf9thigDIm1iFn3FGmccbpOT+Z5qvLrU8nyqAB2BOTX0n4L/4Jy/FXxL5baqdN8Mxtyy3UvnPj22ZGa+gPA/8AwS38OWmyTxLr+o6w3Be3hVYY/wAGHzUAfnDJfySuFaZsseEB5Ptit7wz8OPFnja4EOheGtT1aQ9BDbMAfoWwDX7D+Bf2Mfhf4FVf7P8ACFhK69JL+MXLj33PXsOmeD7LTYEgt7aOGJOFjjQKo/ACgD8h/Bf/AAT7+LXizY93Y2Xh+3bG77fPiUD/AHBX0B4G/wCCWOmLsk8U+Kr3UM4LQ2EX2YD23c5r9DodHSIDCY/rVxbNR0UA5ycUAePfAz9nLwl8BdPu7TwtYvaresr3E0r73lYDAJP0r2S3jUAcdqljtwO36U9YcfWgByqW79qdtPTNKse3H+NO2/5zQACMjvShec5paBzQAUu08c0nFPoAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKjkXpUlNZdxFAGZdw7lbiuH8XaHFqFnNDNGssciMrKRkFT1Br0OeP5TWLqVmZFbjtQB+I37R3wjl+BfxcvtOjiK6FfMbrT3OceW3VM/3kPX6iuE5bkE56iv09/bU+Aw+LHw3u/sUQ/t3St15YP3bGd0ZPowGceoFfltpVw7RtBKGSaMkFX+8PY+46UAfen/BP/8AaBOG+G+tXPzRgyaNNKT06tBn2zx+NfoBp8wfB/nX4SaXq15oGrWepadcPa31pKs8E0bYZHU5BB/zwa/XX9mn46WXxn+HNnrYaODUYNsGp2+ceRNjk+ynqPagD3lRkDnipPL3CuA8S/HLwH4Ftml17xfo+novJH2lZWH4Jk14r4u/4KR/Cbw7lNLk1TxQ/wDC2m2wEf4l8HFAH1Q0Q7im+Tk8Lkd8DNfnR4w/4KleIbzzYvDPg2y01DkJdX1wZnH1TGP1rwvxl+2x8Y/Giutx4yn0iJv4NFjFoAPwJ/nQB+vGsa5pfh+1e51PUbPT7dRzLczqgX9f6V454y/bU+DngzzBP4xttUlTrDoqG6bPpgY5r8gdd8V3uuXLXOr6vdalcseZrq4Z2/nz+VYj61bx/wCrRnPqMAUAfpP4w/4KieHLPenhnwbf6oc4S5vpxbqPrGQSa8O8Yf8ABRv4s+It6aY2l+GoeQj6fbkyge7MSCa+P5Nalb7ihPrzVZr2aTJaRyPQdKAPVvGXxz8deNpDJ4j8aarfMxyc3TRA/ghArz+51i3aZpGPnzZ++wyx/wCBHk1i2kMuoSGO1hlvJv8AnnbxmV/++RXpfgv9mX4n+PNjaR4O1B4GwTNcr5KKD3IfBoA4WbXXbO2IAdPmOaqyapcuPv7R/sjFfXvgn/gmT441jY/iDXtP0aI8lbNTPKPqG4z9K+gfA3/BMX4f6MY5dam1LxDOveWbyUPuUXrQB+XG5rhgFLzN6KCx/IA13vg/4A/EXx4Y/wCxfB+qXUTj5bmSApF+LH/Cv2Q8D/sy+BPAflnRfC+l6dIn/LWG3HmN7knqa9LtfC9tbjCRBR1+UAfyFAH5NeCf+Ca/xI8Q+W2t6lpnh2JuflY3TY9CBjBr6C8D/wDBL3wZp/lTa/quqa7KPvRq4ihb/gOM/rX3rDpKJ91AKsrZhMfLQB4R4E/ZL+HHgFUGjeEdNtWX+KSHziffL5r1bT/CVrYwrFFEsMa9EjAVfyFdMsAFPWMdMc0AZUOkxR8KgXHpVqO0XjAxV5Y9tO2n3oAqrbgcYp6xj0xU233p1AEQjHUCneWPalLegzTPMDfdG/8A3eaAHhdooyOeK4fxr8aPA/w+tXuPEfinS9KRPvK9yrScdfkUk/pXzb4+/wCCm/w48P8Amw+HLHUvFc+P3c0UYitj9WPzfpQB9kl6rXmpQafE8t3PHbQqMl5nCAD15r8rPH3/AAUr+J/infFoFrpvhK2b5f3Mf2mXHs7YwTXzn4y+KXjD4izNL4l8T6rrJzkLd3LMi+ygEACgD9c/H/7a/wAIvh2JFvPF1vqN1GdrWmkqbqQH0IXp+dfNvj//AIKq7RNB4L8GMzc+XfavP8p/7ZL8w/E1+d0txBb/ADM6L7dTVKbXIo8+XHub/aNAH11pf/BSH4wWfi1dWvLrTL6xOFk0f7MUtyvfY2dwb3Jr7V+Bv7fHw7+L32ew1C5bwf4gkwpsdTYeXIxPSOXo304Nfi3c+Jrr7Qioyqv93Ga17PXYbj5Zh5b5xnt+BoA/okjkEqq6sGRhkMpyD9DUtfi98Df2zviN8Emt7ey1L/hIfDyEbtI1Ri6BR/DE+cx/hn6V+hXwN/bw+HXxiMGn3d2fCniJzt/s/VGCpI3cxy/dI+uOtAH0vRUUUyyqrqQVcZUgg5HqPWpNwoAWiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAYy5WqN1DuzmtCoZo80AcJ4l01ZoW4wR3r8lf22Pgs/wp+KX/CQ6bbmPQddcyhUGFhuOrx/8CHzfjX7GalaCRDxXz1+0t8F7X4ufDvV9AmRVuZEMtnO3/LKdeUbPYZHPtQB+RsMomjEiNlWGc1csfEGpaHbzQ2OqXenQzHMsdvcvEsvYbgp54rmdVtdS8N6ld6TerJa3dpM0M0JXDKwODkfr9CKzZJecyPj/aduMUAdFcalb+aZHfzZScl8bnP1NVJtfB+5Ex92IqrpOh6lr1wkGmadeX8rHCra27OPzAx+teweD/2Mfi741KtH4Xk0iBuRPqziJPrxmgDx+XWLiTOCsf0FVJLiST78jZ9GPSvuXwR/wS71e7aObxP4rS3PBa2063359hJnj8q+g/A3/BOX4W+GDFJdaNNr0q8n+1pjKpPrgYxQB+TWn6ddavdC2sLWe+uW6Q20LOx/AV6v4L/ZL+LXjoxmw8H3drG3WTU8WoA9t1fsd4V+CnhrwnbJb6Votjp8KjASC2QY/HGf1rsrfw3bxqBszj15x9KAPy58E/8ABMLxRqYWTxH4mttPRvvW1jCzyr/wI8V9BeB/+Canw00Hy5NTtb3xHMmCH1GcqM/RMDFfasOmxRkBUAH0q0tqqgYWgDyXwj+z94P8GwxppPhvTLHy/uvDaqJB/wAD6131v4bt49uUBI/vZOK6FYB9Kf5I9aAMyHTY4l2qoFWlswO2KtCMCnbRQBXWAemKk8kD3qTaKWgBixj0pdopaa0gUZJAHvQAu3/OaNoHX+dMaZQpbOFAyT2H49K8+8e/tAfD/wCGcPmeI/Ful6YcZEbXAaQ+wVc80AeiFgKjaYL34r4s+IX/AAVC8DaL5kPhfQ9S8SXCHHmTkW1u30fnP5V81fED/go78VvF/mxaTNYeFbOT7v2GLdcKO37xv8KAP1a1bXrHRLKS81G8t7CzjGWnuZVRB+JNeFfED9uj4P8AgEyRS+KU1q6HAh0ZPtIz2BdflH1Nfkp4q+IXifx1eG78ReINS1q4P/LS7uWOfwBA/SuZkuIbXlmSP2Xj+VAH354+/wCCqF/Lvi8GeDYoMZC3Wtzbyf8AaVU6fQ181/ED9r74t/EjzY9S8Y3dtZuci10zFsqewZPm/OvC5tchThVLn9Koy61cSLlcIPYc0AdFe3T31w11eStcXDfennYu5+rHk1RuNWgjb/WeY3oOa52a4diDLLknj5m/Liuo8G/Cvxh8QLoQeHfDepao+cEw25Cj3LNgY+lAGVNrjt/qkVf96qU2oTzZMkrAdgDivqz4f/8ABOHx54l8ubxFqdl4dtn58uFftEwHoV4x+dfT3w5/4Jz/AA68LmKXU7K58TXYwWOpSZhJ9oxjFAH5e6H4b1jxVefZtE0q+1e6zjyrGBpW/Svc/A/7B3xR8ZCKW+srfw1Zv83m3z73A7/uxyD9a/Wbwr8JdG8L2sVrpml2unW8YwqW0Kpj2z1xXW2/heFMfugffFAH5e6h/wAEz2i0FzB4mum1vqjvCPs2f9372K+XPid8EPGfwcvmg8S6PNbW27bHfxqXt5PTD9Afav3tk8ORMuNgxXJ+KvhjpviLT5rK9sYb20mUq8M6BkYEcjB//XQB+CNrfzWp/dt8vdScg1s22swXPyShY2PTdytfd3x6/wCCb1lfPcap8P7kaPdnLnSrkk2zn0Rv+Wf69a+E/Hfw78S/DPWJdL8TaRdaTdKePPQ7JPdX6EGgD6J+CP7aXxH+CrRWtvqf/CQ6CDg6Xq7GVQvqj/eU+gziv0I+B37dfw5+MXkWNxenwt4hfg6dqrqiluwSXhWz6da/Fa11Ce0ACtuXrsbp9RW3aatDcYUkxSjBAJxg+oPrQB/Q8sytjBz345p26vxp+CH7bHxH+CnkWceof8JD4fjwP7L1R9wRR2ikPKH3Oa/Qn4F/tz/Dn4zLbWMl8vhjxDIAP7N1Rwgdu4ic8MPyoA+j6KYkgkUMp3KeQw5BooAfRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABSGlooArTW5kHTIrD1bwyt9GykYBHpXSYoxQB8T/Gf/gnL4e+LXxGk8VS63faSLiNftdpZxIRcSD/AJaFjyCRxx6Vs+B/+CfHwt8HvHKPDi6pcDlpNSmMwJ/3CcV9fbB6D8qTyl64waAPNvDfwl0TwxbrBpemWmmw4/1dpAsa/kK6i08N28O3EajHTiuhEa+gp20UAZsWlpHyEAq0tqq9hVjaPSjbQBGsI7inrGF6ClpaAEC4oIzS0maAAUtJmopplhUs7bF9ScD86AJqTNeXePv2lvht8MxImv8AjHTLS5QZ+yJMJJ29gi9a+avHv/BUvwlpoaHwj4a1HX5MFftF8fskan12nJI9qAPuNpAp6+3SszXfFWk+GbVrnV9Ts9Jth/y2vp1hT82r8m/iB/wUO+L/AI0DxafqVp4UtScKNIg/ebf9pnzk+4xXz54k8Y674wu5bjXNZvtXmkOW+13DSKf+Ak4H4CgD9afiF+398IvArTW8WuSeIb9OFtdJiL7j/wBdD8v6181eP/8AgqZr195sPg7wjb6ZEw2rd6tKXmX/AIAvymvhFpI4I8Myxp/dHA/KqkusQRfcJkP+yMCgD2Xx9+1V8VfiUz/2z40vxC3W305vsseP7pVOteUyMzTPM7Fnc5d2OSx9ST1rCm1yZ+I1EQ9T1qjNdSTE73Zv5UAdDNqUEPDS5I/u96oza6uCIo+f7zVnWNncalcJBaW8tzM7bUjgQsxP4A17P4C/Y5+KnxAaOSPw82j2r4Pn6tIIMr6qv8VAHjk2pXE3WQr7LxVXdukVAcyMdoBPLH0FfoF8O/8AgmRYIYZvFviO61F1O42+mp5CZ/usWzkV9R/Dn9k3wD8O0T+xvCtjby4w080Ymdj65bPP0oA/KLwL+zh8SfiPIg0XwpemJjzcXi/Z4wP7wL9RX0l8Pv8AgmXrGotHN4t8Sx2akbja6VFucezM3H5V+l2n+D4IY1QRgIvCrjgfQVu22hxxqAF4oA+V/ht+wt8NvAvlTQ+G4tSulwWn1TM+T6hW4B+le/6P4BstNtY7aC3igt0GEijQKqj2Aru4tPRMfLj61P5K0AYVr4fijAIQZ+nWtOHTVjXpV7bRigCJLdF7VIFAGAKUDFLQA3aPSmSQJIMFRUtFAGRfaPHcK25Qa8x+JXwR0D4gaPNpuuaVbapaOOIp0DFPdSfun37V7Jio5LdZeCKAPyc+O3/BOHUtDkuNR+Hk/wBstyxb+x7xgHA9I5Dwf+BV8Y674f1PwzqkunaxYT6bfxnDQXSGNxz1Geo9+lf0M6hoEV0jBlUg9a8W+Mn7NXhP4t6XJa+IdHivDg7LgALNEezK45/A8UAfiXaapPZ4wfNj7Ka2bbVIbvgttk/use9fRPxz/wCCf/i34ftcah4SMnijR1y32XGLyJfp/wAtMdyOlfKtxby2dxJb3EUkFzExV4pV2urD1FAH0J4V/ar+LHgzRYdJ0rxrfpYw/wCrjuCJyg/uhmycDsO1FeBRardW6BFmwPrRQB/R3RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRTfMFADqTdUUtxHDGZHdY0AyWdgoA7nmvJviH+1h8KvhtHL/bPjLTjcRHDWlk4uZgf9xeaAPXtwHXik3jpkZ9M18G+P/8AgqfoVl50Pg3wreatJ/yzvNScQxH6oPmr5q8f/t+fGHx2ZY4tbg8N2Ug2ta6PCACP99vmFAH61+IvGug+Ebdptb1mx0qJV3E3lwkRx7AkE188/ED/AIKJ/CHwX5kNhqd14pvIyQ0OkwEhW9CzYH4jNfk7rfiDVfE1wZtY1K81abO7ffXDTEfTcTWe0gRfmYKo9TjFAH278QP+Co3i7Vllg8I+GrDQYs/u7y+Y3MuPeM4UfnXzb4+/aQ+JnxLaX+3vGWpz28h+ayt5TDbn22D/ABrymbWLeLgPvPotUZdekbPloEH95qANr+LJ+Y+rc/zqvJfQwj95Io9gc1z819NcH55Gf/d71X3D73p170AbkmupnEUbN7scVSn1a5kz8/lr/s8Gt/wb8JfGfxDkjXw94a1LUopDgXEcDCEfVzwK+jPh/wD8E4/G2veVN4l1Oy8Px/xWsH+kS49mB2/nQB8kPIzZZySR1Lc1qeHfCus+LLiODRdJu9UmkOF+ywNIv/fQGB+Nfp98Of8Agnn8OPCZhmvdOufEd5HgrNqchwD67F4I+tfSfhf4W6X4btlg0vTbXTYMYMdnCsII9wo5oA/KvwF+wJ8T/F/lSanb2vhi1bBP26TfKR7KuRmvpn4c/wDBNXwbo5hm8Q32oeJLhcNjd9njB9No+8PrX3XZ+GYo+ifWta30dEA+UAfSgDx3wH8BPC/gS3EOg6Bp+kr0LW0AVj7k45r0ax8KRQ7fkzXUx2aR9hU6xqvQUAZNvoqx4+XFXo7FE7CrQpaAI1iVegp+PSlooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigANV5rVZgcgZqxRQBzOqeHYrlTlOcYr50+PH7Hfgz4wW8kupaatrqu3CapZjy5144Bx98D0NfVxXPYVXuLFJVPHJoA/G3xb/wTt+I2j65PbaRcabq+nDmG5mkaJ9p7MoBAIor9eLjw1HLKW2iigDpaKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoopm7GT2oAc33a+Lf27v2svGvwE8R+HNB8JjT4Dq1lLcSXd3AZHXawXCDIA619iXdxtB54r8xf+CsjSN4y+Gt6gJRbK8jZ8cA71wM+p6j6UAfOHjr48fEH4lO/wDwkni7VdShJyLczmONPYBMcfWuCZcyF+rt1bqx/Hv+NR2sq3NukinqOlT4w1AFea5igBMkgX6nn6VSm16Fc+WpkP5CszxBYtbyC4j4jc4b0Df/AF6qaZZ3es3ItrC2nv7n/njaxmV/yAzQBoTa1PLwNsa/7PUfjVJ7h5mzI+T6HNe0eAf2NPin4+WOZNDGi2T/APLzqTbMfWP71fTHw7/4Jn6VCYpvFniC61aTjfa2AEUDfRvvUAfn7Hulk8qJWeTtHEN7/kOa9N8B/s0/Er4jmOTSPC12LRsf6ber5UIz6k8/pX6s/Dr9ljwH8Po4hovhawt5YzlbiaITTD/to3NevWPhOONlJXJHQkYxQB+bfw+/4Jn6neGObxb4kSFT9+y0qLfkf9dO35V9QfDj9iH4beBWhltvDceoXkf3bzUyZ5R9CcD9K+n7Tw/HH/CAOp461pwaWsY6UAcNpPge3sY1SGBIYwMbI0CLx7ACujtfDsUOMJx6V0KW6qOgqTywOgoAzoNJSPGFxV2O1RRjFTbaAMUAIqBegpcUtFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABSUtFACbaKWigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACo5GG01JUbrkUAYmqs207eOO1fL/7V3wZj+Mfw51LSSv/ABMoR9psJu6TKDj8D936mvqm+h3qRXE+ItNEiN1z7UAfhBZ/aNH1CawvYmgmjdoZYm+9HIpwQf5VtetfQP7fXwSbwf4yi8a6bB5emaw3lXioPliuQPvewYfma+ctMu/tVuC3Drw34cUAWo/KWRDPbx3cIYM9vLwkoB+4x9DX6f8A7Nej+CvEngHTNa8KaRY6dBIAksMMIElvKuNyEnkevXpX5gevFfQP7G/x5/4U98Qo9N1SYr4Y1thDc7jxby/wTewzw3cigD9RNN8Ox/eI3t/ebk10tlo8ca/cqDSZEkVWXDq2CCpyCCM5robZR8uBigBlvYIo+7iriwKKkAp1ADVUAUuKWigBNopaKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACk7YoooArXEWV6c1zuqWYZTx2oooA8S+Nvwx0/wCJngrWPDmoKrQX8RVXxzHIB+7ce6kA1+OWraTdeB/FWo6ResrXFlcNazMhyGwcZH1GD+NFFAGooHTtij8OOh/z65oooA/TH9gT4+XPxC8FS+FdXaSbV/D8apFctyJ7X+DJ/vKT3619kWNxuUc0UUAa0bbhT6KKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAP/Z" alt=""> text/html 2020-01-24T05:30:31+01:00 rasht-h.mihanblog.com فاطمه آجاک فعالیت های ورزشی همسفران نمایندگی گیلان http://rasht-h.mihanblog.com/post/395 <div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">فعالیت های ورزشی همسفران</font><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> نمایندگی گیلان روز جمعه مورخ 4-11-98 در بوستان ملت رشت</font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/49753/98-10-2/134.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-01-20T12:57:50+01:00 rasht-h.mihanblog.com فاطمه آجاک جلسات خصوصی همسفران روزهای دوشنبه کنگره 60 نمایندگی گیلان http://rasht-h.mihanblog.com/post/394 <div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">جلسه هشتم از دوره هجدهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60 نمایندگی گیلان روز دوشنبه مورخ 98/10/30 با دستور جلسه " وادی پنجم " با استادی خانم فاطمه، نگهبانی کمک راهنما خانم مریم و دبیری خانم زهرا راس ساعت 15 اغاز به کار نمود.</font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="https://up.c60.ir/repository/49753/98-10-2/130.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div> text/html 2020-01-19T14:37:39+01:00 rasht-h.mihanblog.com فاطمه آجاک جشن همسفر سال 98 نمایندگی گیلان http://rasht-h.mihanblog.com/post/393 <div><div><br></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/F1rEd]</div></div>