همسفران نمایندگی رشت http://rasht-h.mihanblog.com 2020-03-29T14:00:25+01:00 text/html 2020-03-12T19:56:55+01:00 rasht-h.mihanblog.com فاطمه آجاک مشارکت مکتوب http://rasht-h.mihanblog.com/post/417 <div style="text-align: center;"><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">مشارکت مکتوب لژیون چهارم همسفران نمایندگی گیلان روز پنجشبه مورخ 98/12/22 با عنوان وادی هفتم و تاثیر آن روی من با کمک راهنمایی خانم پروانه به صورت مجازی برگزار گردید.</font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="https://up.c60.ir/repository/49753/98-12-2/%D9%84%DA%98%DB%8C%D9%88%D9%86%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></div> text/html 2020-03-10T16:46:19+01:00 rasht-h.mihanblog.com فاطمه آجاک خلاصه گزارش لژیون سوم http://rasht-h.mihanblog.com/post/416 <div align="center"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" align="right"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; float: none; display: inline !important;">خلاصه عملکرد: لژیون سوم<br></span></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" align="right"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; float: none; display: inline !important;">موضوع: وادی هفتم و تاثیر آن روی من<br></span></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" align="right"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; float: none; display: inline !important;">کمک راهنما: خانم راحیل</span></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; float: none; display: inline !important;"><br></span></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; float: none; display: inline !important;"><img src="https://up.c60.ir/repository/49753/98-12-2/%D9%84%DA%98%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85%20%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%84.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></font></div></div> text/html 2020-03-05T17:51:52+01:00 rasht-h.mihanblog.com فاطمه آجاک خلاصه گزارش لژیون سوم http://rasht-h.mihanblog.com/post/415 <div align="right"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">خلاصه عملکرد: لژیون سوم<br></span></font></div><div align="right"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">موضوع: عشق و ایمان 1<br></span></font></div><div align="right"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">کمک راهنما: خانم راحیل<br></span></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/49753/98-12-2/%D9%84%DA%98%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85%20%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%84.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-03-02T15:33:40+01:00 rasht-h.mihanblog.com فاطمه آجاک ‍ اطلاعیه نگهبان http://rasht-h.mihanblog.com/post/414 <div align="center">‍<font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> اطلاعیه نگهبان در خصوص شیوع بیماری کرونا و نحوه فعالیت نمایندگی‌های کنگره 60 <br></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">در روزهای جاری تا اطلاع ثانوی.<br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/49753/98-12-2/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div> text/html 2020-02-23T09:27:54+01:00 rasht-h.mihanblog.com فاطمه آجاک طلاعیه در خصوص بیماری کرونا و نحوه فعالیت کنگره 60 در روز های جاری http://rasht-h.mihanblog.com/post/413 <div align="center"><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">قابل توجه اعضای محترم همسفران کنگره 60 نمایندگی گیلان</font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">با توجه به شیوع بیماری و به جهت هر چه بهتر پیشگیری،کارگاه ها و لژیون های آموزشی گروه خانواده تا پایان هفته مورخ 98/12/9 تعطیل می باشد.</font></div><div align="center"><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><img src="https://up.c60.ir/repository/49753/98-12-2/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="right"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">ثبت: همسفر فاطمه</font><br></div></div> text/html 2020-02-21T18:30:30+01:00 rasht-h.mihanblog.com فاطمه آجاک فعالیت های ورزشی همسفران نمایندگی گیلان http://rasht-h.mihanblog.com/post/411 <div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">فعالیت های ورزشی همسفران نمایندگی گیلان روز جمعه مرخ 2- 12- 98 در بوستان ملت رشت</font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="https://up.c60.ir/repository/49753/98-12-2/1%20%282%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div> text/html 2020-02-21T17:38:21+01:00 rasht-h.mihanblog.com فاطمه آجاک خلاصه گزارش لزیون دوم http://rasht-h.mihanblog.com/post/410 <div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">خلاصه عملکرد: لژیون یکم و لژیون دوم</span><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">موضوع: بیکران 1</span> و بیکران 2<br style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">کمک راهنما خانم متین، خانم سمیه<br></span></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><br></span></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><img src="https://up.c60.ir/repository/49753/98-12-2/%D9%84%DA%98%DB%8C%D9%88%D9%86%20%DB%8C%DA%A9%D9%85%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85%20%D9%85%D8%AA%DB%8C%D9%86.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></span></font></div> text/html 2020-02-18T08:00:17+01:00 rasht-h.mihanblog.com فاطمه آجاک جلسات خصوصی همسفران روزهای دوشنبه کنگره 60 نمایندگی گیلان http://rasht-h.mihanblog.com/post/409 <div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">جلسه یازدهم از دوره هجدهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60 نمایندگی گیلان روز دوشنبه مورخ 98/11/28 با دستور جلسه </span></font><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><font size="3">"وظایف راهنما و رهجو" با استادی خانم زهرا، نگهبانی کمک راهنما خانم مریم، دبیری موقت خانم شیدا راس ساعت 15 آغاز به کار نمود.</font></span></span></div><div align="center"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><font size="3"><br></font></span></span></div><div align="center"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><font size="3"><img src="https://up.c60.ir/repository/49753/98-11-7/140.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></span></span></div> text/html 2020-02-17T18:10:14+01:00 rasht-h.mihanblog.com فاطمه آجاک گزارش تصویری از مراسم اهدای شال کمک‌راهنمای تازه‌واردین http://rasht-h.mihanblog.com/post/408 <div align="center"><font style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: right;" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">مراسم پیمان و اهدای شال کمک راهنمایان تاز‌ه‌واردین آقایان مسافر امیر، مسافر مهدی و همسفر خانم سمیه در روز دوشنبه تاریخ 98/11/28&nbsp;</font><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: right;">با حضور</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: right;">&nbsp;آقای مهندس و دیده‌بان محترم سرکار خانم آنی کماندار و دیده‌بان محترم راهنمایان تازه‌واردین آقای علی اشکذری</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: right;">&nbsp;در نمایندگی آکادمی برگزار گردید.</span></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: right;"><br></span></font></div><div align="center"><div align="center"><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: right;"><img src="https://up.c60.ir/repository/49753/98-11-7/3%20%281%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></font></div></div><br><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: right;"></span></font></div> text/html 2020-02-07T10:37:49+01:00 rasht-h.mihanblog.com فاطمه آجاک فعالیت های ورزشی همسفران نمایندگی گیلان http://rasht-h.mihanblog.com/post/406 <div align="center"><div align="center"><font size="3">فعالیت های ورزشی همسفران</font> <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">نمایدگی گیلان روز جمعه مورخ 18-11-98 در بوستان ملت رشت</span></div><div align="center"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><br></span></div><div align="center"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><img src="https://up.c60.ir/repository/49753/98-11-7/25.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></div></div> text/html 2020-02-04T13:09:08+01:00 rasht-h.mihanblog.com فاطمه آجاک مصاحبه با همسفر شبنم از لژیون سوم http://rasht-h.mihanblog.com/post/405 <div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">با دوری از ضد ارزش ها و رفتن به سمت ارزش ها و قرار گرفتن در صراط مستقیم، معجزات خداوند رخ می دهد.</font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="https://up.c60.ir/repository/49753/98-11-7/%D8%B4%D8%A8%D9%86%D9%85.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div> text/html 2020-02-03T18:47:38+01:00 rasht-h.mihanblog.com فاطمه آجاک جلسات خصوصی همسفران روزهای دوشنبه کنگره 60 نمایندگی گیلان http://rasht-h.mihanblog.com/post/404 <div align="center"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">جلسه دهم از دوره هجدهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60 نمایندگی گیلان روز دوشنبه مورخ 98/11/14 با دستور جلسه ی ( OT) با استادی خانم مریم ، نگهبانی کمک راهنمای محترم خانم مریم ، دبیری خانم زهرا راس ساعت 15 آغاز به کار نمود .</span></div><div align="center"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><br></span></div><div align="center"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><img src="https://up.c60.ir/repository/49753/98-11-7/22.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></div> text/html 2020-02-03T18:05:27+01:00 rasht-h.mihanblog.com فاطمه آجاک جلسه کمک راهنمایی همسفران نمایندگی گیلان http://rasht-h.mihanblog.com/post/403 <div align="center"><span style="orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); float: none; display: inline !important;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#222222">جلسه کمک راهنماها و مرزبانهای همسفران نمایندگی گیلان روز دوشنبه مورخ 98/11/14 راس ساعت 14 آغاز به کار نمود.</font></span></div><div align="center"><span style="orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); float: none; display: inline !important;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#222222"><br></font></span></div><div align="center"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><img src="https://up.c60.ir/repository/49753/98-11-7/17%20%281%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></div> text/html 2020-01-31T15:03:07+01:00 rasht-h.mihanblog.com فاطمه آجاک فعالیت های ورزشی همسفران نمایندگی گیلان http://rasht-h.mihanblog.com/post/402 <div align="center"><font size="3">فعالیت های ورزشی همسفران</font> <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">نمایدگی گیلان روز جمعه مورخ 11-11-98 در بوستان ملت رشت</span></div><div align="center"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><br></span></div><div align="center"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><img src="https://up.c60.ir/repository/49753/98-11-7/17.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></div> text/html 2020-01-31T10:50:05+01:00 rasht-h.mihanblog.com فاطمه آجاک تولد همسفران http://rasht-h.mihanblog.com/post/401 <div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">پنجمین سال آزادمردی کمک راهنما محترم مسافر محمد و راهنمای تازه واردین همسفر خانم هانیه در نمایندگی گیلان برگزار گردید.</font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="https://up.c60.ir/repository/49753/98-11-7/9.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom">۹</font></div>