همسفران نمایندگی رشت http://rasht-h.mihanblog.com 2019-12-12T02:28:03+01:00 text/html 2019-12-10T10:27:28+01:00 rasht-h.mihanblog.com فاطمه آجاک جلسات خصوصی همسفران روزهای دوشنبه کنگره 60 نمایندگی گیلان http://rasht-h.mihanblog.com/post/356 <div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">جلسه دوم از دوره هجدهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60 نمایندگی گیلان روز دوشنبه مورخ 98/9/18 با استادی کمک راهنما محترم خانم راحیل، نگهبانی کمک راهنما محترم خانم مریم و دبیری خانم شیدا راس ساعت 15 آغاز به کار نمود.<br><br><img src="https://up.c60.ir/repository/49753/98-9-4/22.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></font></div> text/html 2019-12-02T19:23:01+01:00 rasht-h.mihanblog.com فاطمه آجاک جلسات خصوصی همسفران روزهای دوشنبه کنگره 60 نمایندگی گیلان http://rasht-h.mihanblog.com/post/355 <div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">جلسه اول از دوره هجدهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60 نمایندگی گیلان روز دوشنبه مورخ 98/9/11 با دستور جلسه (نقش سی دی ها و نشریات کنگره 60 و تاثیر آن روی من ) با استادی خانم لعیا، نگهبانی خانم مریم و دبیری خانم شیدا راس ساعت 15 آغاز به کار نمود.<br><br><img src="https://up.c60.ir/repository/49753/98-9-4/18.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></font></div> text/html 2019-11-29T12:56:58+01:00 rasht-h.mihanblog.com فاطمه آجاک خلاصه گزارش لزیون دوم http://rasht-h.mihanblog.com/post/353 <div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">خلاصه عملکرد: لژیون دوم<br>موضوع: وادی 14 بخش 7<br>کمک راهنما خانم سمیه<br><br><img src="https://up.c60.ir/repository/49753/98-9-4/somi.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></font></div> text/html 2019-11-29T12:23:34+01:00 rasht-h.mihanblog.com فاطمه آجاک فعالیت های ورزشی همسفران نمایندگی گیلان http://rasht-h.mihanblog.com/post/349 <div align="center"><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">فعالیت های ورزشی همسفران نمایندگی گیلان روز جمعه مورخ 8-9-98 در بوستان ملت رشت<br><br><img src="https://up.c60.ir/repository/49753/98-9-4/9.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></font></font></div> text/html 2019-11-28T19:01:43+01:00 rasht-h.mihanblog.com فاطمه آجاک معارفه اسیستانت http://rasht-h.mihanblog.com/post/348 <div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">مراسم معارفه اسیستانت سرکار خانم سمیه وتقدیر از اسیستانت قبلی سرکار خانم مریم<br><br><img src="https://up.c60.ir/repository/49753/98-9-4/3.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></font></div> text/html 2019-11-26T19:40:34+01:00 rasht-h.mihanblog.com فاطمه آجاک جلسات خصوصی همسفران روزهای دوشنبه کنگره 60 نمایندگی گیلان http://rasht-h.mihanblog.com/post/347 <div align="center"><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">جلسه چهاردهم از دوره هفدهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60 نمایندگی گیلان روز دوشنبه مورخ 98/9/4 با دستور جلسه</font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br>( وادی سوم و تاثیر آن روی من) با استادی خانم آذر،نگهبانی خانم لعیا،دبیری خانم مریم راس ساعت 15 آغاز به کار نمود.<br></font><br><img src="https://up.c60.ir/repository/49753/98-9-4/1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font><br></div> text/html 2019-11-19T12:18:54+01:00 rasht-h.mihanblog.com فاطمه آجاک جلسات خصوصی همسفران روزهای دوشنبه کنگره 60 نمایندگی http://rasht-h.mihanblog.com/post/344 <div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">جلسه سیزدهم از دوره هفدهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی ویژه همسفران <br>کنگره 60 نمایندگی گیلان روز دوشنبه مورخ 98/8/27 با دستور جلسه(توان مالی) <br>با استادی کمک راهنمای محترم خانم راحیل،نگهبانی خانم لعیا،دبیری خانم مریم راس ساعت 15 <br>آغاز به کار نمود.<br><br><img src="https://up.c60.ir/repository/49753/98-8-6/38.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></font></div> text/html 2019-11-15T07:50:04+01:00 rasht-h.mihanblog.com فاطمه آجاک ورود به سفر دوم همسفر http://rasht-h.mihanblog.com/post/341 <div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">چشمه ساری که در اعماق درون شما را پنهان ساخته است<br>روزی قد خواهد کشید و فوران خواهد کرد<br>و با ترنم و نغمه راه دریا را پیش خواهد گرفت<br><br><img src="https://up.c60.ir/repository/49753/98-8-6/30.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></font></div> text/html 2019-11-11T16:48:03+01:00 rasht-h.mihanblog.com فاطمه آجاک جلسات خصوصی همسفران روزهای دوشنبه کنگره 60 نمایندگی http://rasht-h.mihanblog.com/post/340 <div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">جلسه دوازدهم از دوره هفدهم سری کارگاههای آموزشی<br>&nbsp;خصوصی ویژه همسفران کنگره 60 نمایندگی گیلان روز <br>دوشنبه98/8/20 با دستور جلسه(روش DST<br>&nbsp;و تجربه من از سایر روش ها)<br>با استادی خانم رویا، نگهبانی خانم لعیا، دبیری خانم معصومه راس ساعت <br>15 آغاز به کار نمود .</font><br><br></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/49753/98-8-6/27.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2019-11-08T16:41:58+01:00 rasht-h.mihanblog.com فاطمه آجاک فعالیت های ورزشی همسفران نمایندگی گیلان http://rasht-h.mihanblog.com/post/339 <div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">فعالیت های ورزشی همسفران نمایندگی گیلان<br>روز جمعه 17-8-98 در بوستان ملت رشت<br><br><img src="https://up.c60.ir/repository/49753/98-8-6/24.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></font></div> text/html 2019-11-08T16:14:23+01:00 rasht-h.mihanblog.com فاطمه آجاک حضور همسفران در پارک طالقانی http://rasht-h.mihanblog.com/post/338 <div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">روز جمعه مورخ 17-8-98 همسفران نمایندگی گیلان</font><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br>برای مسابقات دارت در پارک طالقانی تهران&nbsp; <br>حضور یافتند</font><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br>&nbsp;<br><img src="https://up.c60.ir/repository/49753/98-8-6/21.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></font></div> text/html 2019-11-05T07:22:00+01:00 rasht-h.mihanblog.com فاطمه آجاک مصاحبه http://rasht-h.mihanblog.com/post/337 <div align="center"><div><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;مصاحبه با دیده بان محترم ورزش سرکار خانم آنی کماندار<br></font></font><br></div><img src="https://up.c60.ir/repository/49753/98-8-6/20.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br></div> text/html 2019-11-04T13:02:25+01:00 rasht-h.mihanblog.com فاطمه آجاک جلسات خصوصی همسفران روزهای دوشنبه کنگره 60 نمایندگی کیلان http://rasht-h.mihanblog.com/post/334 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جلسه یازدهم از دوره هفدهم سری کارههای آموزشی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">خصوصی ویژه همسفران کنگره 60 نمایندگی گیلان روز&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دوشنبه 98/8/13 با دستور جلسه ی(رابطه یادگیری با معرکه گیری)</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;بااستادی خانم شیدا، نگهبانی خانم لعیا ، دبیری خانم معصومه راس ساعت15</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">آغاز به کار نمود .</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/49753/98-8-6/16.jpg" alt=""></div> text/html 2019-11-01T10:22:40+01:00 rasht-h.mihanblog.com فاطمه آجاک فعالیت های ورزشی همسفران نمایندگی گیلان http://rasht-h.mihanblog.com/post/327 <div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">فعالیت های ورزشی همسفران نمایندگی گیلان<br>روز جمعه98/8/10 در بوستان ملت رشت<br><br><img src="https://up.c60.ir/repository/49753/98-8-6/15.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br></font></div> text/html 2019-10-28T15:54:55+01:00 rasht-h.mihanblog.com فاطمه آجاک جلسات خصوصی همسفران روزهای دوشنبه کنگره 60 نمایندگی کیلان http://rasht-h.mihanblog.com/post/324 <font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جلسه دهم از دوره هفدهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60 نمایندگی گیلان روز دوشنبه 98/8/6 با دستور جلسه ی ( وادی دوم و تاثیر آن روی من ) با استادی خانم زهرا ، نگهبانی موقت خانم معصومه ، دبیری موقت خانم مریم راس ساعت 15 آغاز به کار نمود .</font><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/49753/98-8-6/6%20%283%29.jpg" alt=""></div>