نمونه سوالات آزمون داخلی
جمعه 4 بهمن 1398 ساعت 05:02 ب.ظ | نوشته شده به دست فاطمه آجاک | ( نظرات )

نمونه سوالات آزمون داخلی همسفران نمایندگی گیلان
منبع: کتاب چهارده مقاله، امواج بازدارنده ذهن ، ازفرمانبرداری تا فرماندهی ، طلب ظلم (۱و۲) ، کلسیم ، وادی 6/7

 سوالات کتاب چهارده مقاله

۱/اگر ما امروز مصرف کننده مواد مخدر شده ایم مقصر اصلی .... هستیم که اعتیاد را .....کردیم.

۲/روشهای متداول امروزی بیرون از کنگره ۶۰ که برای درمان اعتیاد اجرا می شود چرا دارای نواقصی است؟

۳/روش درمان درکنگره ۶۰ چیست وداروی درمان وحداقل زمان درمان رابنویسید؟

۴/سیستم ایکس راتعریف کنید؟

۵/ برای تهیه محلول تریاک باید ازحلال استفاده کنیم هم اکنون بهترین حلال شناخته شده وتجربه شده ....است.

۶/میزان ترکیبات شربت تریاک عبارتند از تریاک....درصد الکل طبی .... درصد ومابقی آن ......می باشد.

۷/سه مولفه مثلث درمان رانام ببرید؟

۸/جهان بینی را تعریف نمایید؟

۹/موثرترین دارویی که قادربه بازسازی سیستم ایکس میباشد رانام ببرید؟

۱۰/کنگره ۶۰ براساس کمک .....ازاعتیاد به فرد درحال .....متشکل شده است.

۱۱/فلسفه کنگره ۶۰ دردوکتاب توسط بنیانگذار کنگره ۶۰ مطرح شده است نام ببرید؟

۱۲/اعتیاد را تعریف کنید؟

۱۳/وظایف مرزبان ها راشرح دهیدوچند نفر می باشند؟


۱۴/شکست های تکراری در درمان به ....و.....خواستاردرمان اعتیاد لطمه وارد میکند

پاسخنامه

۱/خودمان-انتخاب

۲/چون درمان اعتیاد بیمار به طور کامل انجام نمی گیرد.

۳/روش DST -شربت OT -حداقل ۱۰ ماه

۴/به مجموعه ناقلهای عصبی یا نوراترانسمیترها وهورمون های درون ریز و برون ریز وقدیاتورهای شیمیایی دیگروتاثیر متقابل آنها بر یکدیگر وسایر اعضای بدن را شامل میشود.

۵/الکل طبی

۶/ ۱۰ -۲۰- ۷۰%آب مقطر خوراکی
 
۷/جسم -روان-جهان بینی

۸/ دید ونگرش ما نسبت به جهان هستی و نوع تفکر ودیدن خود وخانواده و جامعه خود وارتباط متقابل آنها

۹/ اپیوم یا شربتOT

۱۰/فرد رها شده -مصرف مواد مخدر

۱۱/کتاب ۶۰ درجه زیر صفروکتاب ۱۴ وادی عشق

۱۲/جایگزین مواد مخدر بیرونی بجای مخدر های طبیعی بدن

۱۳/تیم اجرایی۷ نفره که توسط اعضای شعبه برای مدت یکسال انتخاب میشوند ومسئول برقراری قوانین کنگره درشعبه میباشند

۱۴/اراده-خواست فردسوالات امواج بازدارنده ذهن

۱/منظورازسطح انرژی چیست؟

۲/وقتی کانالهای فردی بسته است وازهیچ چیز لذت نمی برد ،درواقع هیچ انرژی رانمیتواند جذب کند اصطلاحا" به این حالت چه می گویند؟

۳/اضلاع مثلث جهالت رانام ببرید؟

۴/انرژی درصورپنهان مثل ...درجهان فیزیکی است؟

۵/احساس مهمترین عامل...درانسان میباشد که میتوان احساس رامعادل ....درنظر بگیرید.

۶/ذهن درعین حالی که تصویرسازی میکند وتقویت کننده است گاهی مثل ..... هم عمل می کند ،گاهی چیزی را ....وگاهی چیزی را...می کند.

۷/ اگرانسان توانست خشم راکتترل کند ....لازم رابدست می آوردو.... و.....پیدا می کند.

۸/زمانی که موج منفی افکارآمده وخشم زیادهم پدیدارشد چه باید بکنیم؟ (طبق فرمایش استاد سیلور)


پاسخنامه

۱/به مجموعه کیفیت انرژی وکمیت انرژی سطح انرژی گفته می شود.

۲/بی حسی یابسته بودن حس گفته می شود.

۳/ترس-ناامیدی-منیت

۴/پول

۵/حرکت-نیرو

۶/ذره بین-بزرگ-کوچک

۷/اعتمادبنفس-اقتدار-عزت

۸/بایدازدست امواج منفی فرار کرد (جاخالی بدهیم)باید فکرمنفی رارها کنیم.

 سوالات ازفرمانبری تافرماندهی

۱/فرماندهی چیست؟چندنوع فرماندهی داریم؟

شرط لازم فرماندهی این است که .....راکامل انجام بدهیم.

۳/انسان زمانی می تواند کاری راانجام بدهد ویابه عمل تبدیل کند که به .....رسیده باشد

۴/روح تحت امر .....است وعلم وچیزهایی که انسان آموزش می بیند یاباکمک ....انجام می گیرد.

۵/زمانی که انسان عصیان کند وازفرامین الهی نافرمانی کند....که دراختیارش قرارگرفته راازدست می دهد.

۶/قانون کارما چیست؟

7/کسی که در درونش تجمع.....زیاد شود این موجود تبدیل به....می شود و کسی که بار منفی دارد....است و همیشه شاکی و ناشکر و ناراحت است.

۸/فلز انسان مسئله مهمی است،فلزانسان با....تغییر می کند.

پاسخنامه

۱/فرماندهی یعنی مسلط بودن به نیروهای خود

۲/فرمانبرداری

۳/دانایی موثر

۴/رب-روح

۵/نیروهایی

۶/قانون عمل وعکس العمل را کارما می نامند.

۷/مثبت-چشمه-حفره

۸/آموزش

 سوالات طلب ظلم (۱و۲)

۱/ظلم بسیار ظلم وسختی رامی طلبد (ازاستاد رعد )راتوضیح دهید؟

۲/اضلاع مثلث ارتباط بین انسانها وگیاهان وجانوران باهستی ونیستی رانام ببرید؟

۳/ظلمی صورت نمی گیرد مگربه آن ......بپوشانیم.

۴/وقتی به ......ظلم کنیم به صورت اسهال-وبا -سرماخوردگی-طاعون-زلزله برمی گردد.

۵/آنانی که مجذوب رحمت خداوند می شوند یعنی ....و......خداوندرادرک میکنند ودرک نیروی الهی وفهمیدن نیروی الهی ....و....خودش را می خواهد.

پاسخنامه

۱/یعنی اگرانسان به کسی ظلمی بکند،آن ظلم به خودش برمی گردد واین قانون کائنات است که حساب وکتاب دارد.

۲/صوت -حس-نور

۳/لباس تقوا

۴/طبیعت

۵/بخشندگ-مهربانی-زمان-آموزشسوالات کلسیم

۱/کلسیم برای اینکه جذب بشود نیازبه .....داریم وبرای اینکه کلسیم وارد خون بشود نیازبه ویتامین ....داریم که در چربیهای حیوانی موجوداست و این ویتامین
نیازبه ویتامین ....دارد که درآفتاب موجوداست تاکلسیم را دراستخوان ذخیره کند وازپوکی استخوان جلوگیری شود.

۲/برشماواجب وضروری است که از نقطه ....به نقطه ....حرکت کنید.

پاسخنامه

۱/فسفر-D3-D2

۲/سخن-عمل
 سوالات وادی 6

۱/حکم عقل رادرقالب .... کاملا" اجرا نماییم.

۲/دراین وادی به یکی از.....و....  مولفه صورپنهان یعنی .....می رسیم.

۳/تمام مشگلات زندگی وحرکت درزندگی وبازی زندگی برای این است که ما به آن نقطه یعنی ....نزدیک بشویم.

۴/....جایگاه یا وسیله ویابهتراست بگوییم مترجمی است برای .... .

ِ۵/آیا عقل بامرگ ازبین می رود؟

۶/یک نیروی فوق العاده زیرک وقوی وجوددارد که نمی گذارد ما به فرامین فرمانروا یاعقل توجه نماییم .اسم این نیرو.....است.
الف-نفس سرزنش کننده    ب-ترس
ج-نفس امرکننده
د-منیت

۷/نفس اماره ولوامه ومطمئنه یکی است .رتبه ودرجه ازنظر ...و...فرق می کند.

پاسخنامه

۱/فرمانروای بزرگ

۲/اساسی ترین -اصلی ترین-عقل

۳/فرمان عقل

۴/مغز-عقل

۵/خیرزیرا ازپوست وگوشت واستخوان یا مادی نیست.

۶/نفس امرکننده

۷/دانایی-آگاهی


 سوالات وادی7

۱/رمزوراز کشف حقیقت دردوچیزاست ،یکی .....ودیگرآنچه برداشت می کنیم.

۲/انسانهارا بصورت فرضی به ۲گروه تقسیم می کنیم.نام ببرید؟
گروهی که قانون رااجرا نمی کنند،اول صحبت می کنندیا کاری انجام می دهند بعدفکر میکنند جزء ......وگروهی که قانون رااجرا می کنندوقبل ازاینکه حرفی
بزنند یا کاری بکنند، فکر می کنند  جزء ..... هستند.

۳/صراط مستقیم ویاراه مستقیم این است که انسان رابه ..... .. می رساند باوضعیت ..... .

۴/چندنمونه ازعکس العمل آشکاردرترک موادرا نام ببرید؟

۵/چندنمونه ازعکس العمل آشکاردرترک موادرا نام ببرید؟

۶/چرابعضی ها بااینکه بااراده بودند و ترکهای متعدد هم داشتند اما دست به خودکشی زدند؟

پاسخنامه

۱/یافتن راه-برداشت

۲/کم خردان- خردمندان

۳/مقصدوهدف-مناسب

۴/عطسه -آبریزش بینی -اسهال

۵/گوشه گیری-افسردگی-بی خوابی-زودانزالی

۶/چون راه درست راپیدانکردند
طراح سوالات: کمک راهنما خانم پروانه
تایپ: همسفر شبنم
ثبت: همسفر فاطمه
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: آزمون داخلی،

می توانید دیدگاه خود را بنویسید
همسفر منیژه جمعه 4 بهمن 1398 11:05 ب.ظ
تشکر ویژه از خانم پروانه عزیز بابت طرح سوالات
فــــــــــــاطمــــــــــــه جمعه 4 بهمن 1398 05:59 ب.ظ
تشکر و خداقوت به خانم پروانه عزیز بابت طرح سوالات
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو